975/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 1 mom. och 7 § 3 punkten,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 814/2008 och 7 § 3 punkten i lag 1240/2013, och

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 814/2008, 577/2013 och 1240/2013, ett nytt 7 mom., varvid det nuvarande 7 och 8 mom. blir 8 och 9 mom., som följer:

3 §

Om inte annat föreskrivs någon annanstans, ska källskatt betalas på dividend, ränta och royalty samt lön och fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar samt på annan betalning för vilken förskottsinnehållning ska verkställas enligt lagen om förskottsuppbörd. Källskatt ska betalas även på ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av artist eller sportutövare, oberoende av om ersättningen ska anses som lön eller inte samt oberoende av om ersättningen betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan. Källskatt ska betalas på dividendens totala belopp, oberoende av vad som på annat ställe i skattelagstiftningen föreskrivs om skatteplikt på dividend, om inte något annat föreskrivs nedan i denna lag.


När källskatt för dividend tas ut ska från det totala beloppet av dividend på aktier som ingår i investeringstillgångarna dras av en sådan andel av utgiften enligt 8 § 1 mom. 10 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet som motsvarar den andel som de dividender som erhållits från Finland utgör av dividendtagarens omsättning, när dividend betalas till ett utländskt samfund som motsvarar en inhemsk pensionsanstalt. En förutsättning för avdraget är att dividendtagaren har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att dividendtagaren direkt innehar mindre än tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet, Finland har ingått ett avtal med dividendtagarens hemviststat om utbyte av information i skatteärenden och tillräckliga uppgifter för verkställande av beskattningen fås av dividendtagarens hemviststat. Dessutom förutsätts det att dividendtagaren lägger fram en redogörelse för avdragets belopp och grunder för Skatteförvaltningen.


7 §

Källskatten redovisas i sin helhet till staten. Källskatten utgör


3) 15 procent på dividend när aktierna i det utdelande samfundet ingår i dividendtagarens investeringstillgångar, om

a) dividendtagaren är ett sådant begränsat skattskyldigt samfund som avses i 3 § 5 mom. och dividendtagaren inte är ett sådant bolag enligt moder- och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar minst tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden,

b) dividendtagaren är ett utländskt samfund som motsvarar en inhemsk pensionsanstalt och har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och dividendtagaren inte är ett sådant bolag enligt moder- och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar minst tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden, eller

c) dividendtagaren är ett utländskt samfund som motsvarar en inhemsk pensionsanstalt och som direkt innehar mindre än tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet, Finland har ingått ett avtal med dividendtagarens hemviststat om utbyte av information i skatteärenden och tillräckliga uppgifter för verkställande av beskattningen fås av dividendtagarens hemviststat,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas på inkomst som förvärvats den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 157/2014
FiUB 19/2014
RSv 147/2014

Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.