968/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Det aktiebolag som ska bildas samt överlåtelsefullmakt

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, nedan Tapio, ombildas till ett aktiebolag som ägs och förvaltas av staten. På det beslutsfattande som gäller innehav i bolaget och på ägarstyrningen tillämpas lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Statsrådet bemyndigas att som apport överlåta all egendom, immateriella rättigheter och affärsverksamhet som är i Tapios besittning till det aktiebolag som enligt 1 mom. ska bildas.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer värdet av den egendom som ska överlåtas från Tapio till det aktiebolag som ska bildas samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som anknyter till överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier i bolaget. Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som överlåts till bolaget mot aktier.

3 §
Aktiebolagets verksamhetsområde

Syftet med aktiebolagets verksamhet är att för staten producera experttjänster och andra motsvarande tjänster inom bio- och skogsbrukssektorn. Närmare bestämmelser om aktiebolagets verksamhetsområde finns i bolagsordningen.

4 §
Aktiebolagets kunder

Till aktiebolagets kunder hör ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen, regionala och lokala myndigheter, statliga affärsverk samt fonder utanför statsbudgeten. Till bolagets kunder hör också riksdagen samt de enheter som är underställda riksdagen, som övervakas av den och som är verksamma i anslutning till den. Bolagets kunder kan dessutom bestå av Europeiska unionens förvaltning och medlemsstater i projekt som gäller mellanstatligt utvecklingssamarbete, samt av de mellanstatliga organisationer som Finland är medlem i.

5 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen tillämpas på ombildandet av Tapio till aktiebolag bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

För överlåtelse av fastighet eller värdepapper enligt 1 § 2 mom. mot aktier i det övertagande bolaget betalas ingen överlåtelseskatt.

6 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget ansvarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra förbindelser som Tapio eller dess föregångare har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåtits till aktiebolaget.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Statsrådet får vidta åtgärder som avses i 1 § 2 mom. och 2 § redan innan lagen träder i kraft.

På revisionen av och bokslutet för Tapios sista räkenskapsperiod tillämpas vad som föreskrivs i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) och med stöd av den. Det aktiebolag som avses i 1 § sköter Tapios uppgifter i samband med revisionen och bokslutet.

På överföringen av personal till anställning hos aktiebolaget tillämpas vad som i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om överlåtelse av rörelse.

Bestämmelserna i 5 § tillämpas också på överlåtelser enligt 1 § 2 mom. som sker före ikraftträdandet av lagen.

RP 139/2014
JsUB 15/2014
RSv 135/2014

  Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.