967/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom. 4 punkten och den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 19 punkten, sådana de lyder, 3 § 3 mom. 4 punkten i lag 457/2009 och den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 19 punkten i lag 1181/2013, samt

fogas till 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1181/2013, en ny 20 punkt som följer:

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen registreras enligt följande:


4) för skötseln av polisens, utrikesministeriets och finska beskickningars uppgifter enligt passlagen, fingeravtryck som enligt 6 a § i den lagen tagits av sökanden vid ansökan om pass (fingeravtrycksuppgifter i pass); fingeravtryck som registrerats i fingeravtrycksuppgifterna får med den berörda personens samtycke även användas för utarbetande av en identitetshandling som personen ansökt om senare,


19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:


19) till arbetarskyddsförvaltningen för övervakning av förarnas kör- och vilotider uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG,

20) till magistraten för fullgörande av de uppgifter som avses i 38 § i medborgarskapslagen (359/2003).Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 85/2014
FvUB 27/2014
RSv 144/2014

  Helsingfors den 28 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.