956/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 november 2014

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor (772/2009) 1–5, 7–11, 14–17, 20, 22 och 23 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet (militära explosiva varor) och som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen. I förordningen föreskrivs också hur de i kemikaliesäkerhetslagen föreskrivna uppgifterna som gäller explosiva varor ska fullgöras inom försvarsförvaltningen.

2 §
Försvarsförvaltningens myndigheter

På försvarsministeriet ankommer den högsta ledningen och den högsta styrningen av de ärenden som gäller militära explosiva varor. Huvudstaben leder och övervakar de ärenden som gäller explosiva varor vid försvarsmakten, Försvarsförvaltningens byggverk och i krishanteringstrupperna.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning sörjer för de uppgifter som gäller explosiva varor och som enligt vad som föreskrivs i kemikaliesäkerhetslagen ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket, om inget annat föreskrivs nedan.

Vid huvudstaben finns en nationellt ansvarig part (National Authority) som svarar för bedömningen av militära explosiva varors överensstämmelse med kraven. Den nationellt ansvariga parten sörjer för de uppgifter som avses i 102 § i kemikaliesäkerhetslagen och som ankommer på ett besiktningsorgan och anknyter till visande av överensstämmelse med kraven.

Staberna för försvarsgrenarna, Försvarsmaktens logistikverk och Försvarsmaktens forskningscentral (verksamhetsutövarna) fullgör de uppgifter som enligt kemikaliesäkerhetslagen ankommer på verksamhetsutövaren. Truppförbanden fullgör de uppgifter som anknyter till den lagring som de ansvarar för.

3 §
Allmän beslutanderätt

Huvudstaben avgör de ärenden som gäller militära explosiva varor och om vilka det inte i denna förordning har bestämts att de ska avgöras av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning, en verksamhetsutövare, ett truppförband eller någon annan förvaltningsenhet.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning avgör de ärenden som hör till försvarsförvaltningens område och som enligt kemikaliesäkerhetslagen ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket och gäller explosiva varor, om inget annat bestäms nedan i denna förordning.

4 §
Säkerhetskrav

Huvudstaben uppställer säkerhetskrav i fråga om testning, provning, anskaffning, tillverkning, användning, upplagring, godkännande och förstöring av militära explosiva varor. I kraven beaktas de nationella förfaranden som gäller explosiva varor och de internationella standarder som gäller militära explosiva varor.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att de säkerhetskrav som avses i 1 mom. uppfylls.

5 §
Anmälan av säkerhetsrisker

De som hanterar eller administrerar militära explosiva varor ska göra en anmälan till den verksamhetsutövare som ansvarar för verksamheten, om de upptäcker att det finns sådana brister i verksamheten som kan orsaka olycka eller fara.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att få verksamheten att stämma överens med kemikaliesäkerhetslagen eller för att korrigera andra brister.

7 §
Tillverkning

Huvudstaben beslutar om den tillverkning av militära explosiva varor som sker vid försvarsmakten. Innan beslut fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

En verksamhetsutövare kan besluta om att inleda serieproduktion, när en militär explosiv vara på de sätt som föreskrivs i 16 § har godkänts och huvudstabens tekniska besiktningsavdelning anser att serieproduktion kan inledas. Verksamhetsutövaren kan också besluta om tillverkning av provpartier utgående från ett säkerhetstekniskt utlåtande av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

8 §
Anskaffning

Den som fattar beslut om anskaffning av en militär explosiv vara ska försäkra sig om att varan uppfyller de allmänna krav som avses i 67 § i kemikaliesäkerhetslagen och de särskilda krav som avses i 4 § 1 mom. i denna förordning.

Verksamhetsutövaren ska försäkra sig om att en anskaffad militär explosiv vara uppfyller de allmänna och de särskilda krav som avses i 1 mom. innan den militära explosiva varan tas i försvarsmaktens besittning.

Den som fattar beslut om anskaffning ska i de fall som avses i 1 mom. och verksamhetsutövaren i de fall som avses i 2 mom. införskaffa utlåtanden om att kraven uppfylls från huvudstabens tekniska besiktningsavdelning och den nationellt ansvariga parten.

9 §
Testnings- och försöksverksamhet

Verksamhetsutövaren beslutar om den testnings- och försöksverksamhet som sker i försvarsmaktens produktionsanläggning. Innan beslutet fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

Den som utför testningar och försök ska till sitt förfogande ha tillräcklig information om den explosiva varan och dess egenskaper för att utföra testningarna och försöken.

10 §
Allmänna upplagringskrav

Vid bedömningen av säkerhetsgrunderna för upplagring av militära explosiva varor ska farlighetsklassen för de explosiva varor som upplagras, de strukturella egenskaperna, mängderna samt upplagets strukturella faktorer och deras skyddskonstruktioner såsom invallning och inre och yttre skyddsavstånd beaktas. Dessutom måste verkningarna av en eventuell explosionsolycka och de föremål som dessa verkningar kan utsträcka sig till beaktas.

Militära explosiva varor upplagras med stöd av en bedömning av de säkerhetsgrunder som avses i 1 mom. i grottor i berggrunden eller i jordtäckta skyddsupplag eller skyddsupplag av någon annan typ, om det kan säkerställas att grunder för en tillräckligt säker upplagring finns. En verksamhetsutövare och ett truppförband ska inom ramen för sin beslutanderätt sörja för att skyddet uppfyller de krav gällande förhållandena som har fastställts för de explosiva varorna.

Militära explosiva varor ska upplagras på ett sådant sätt att det har förhindrats att de kan råka i obehörigas händer eller att de kan skadas.

Vid upplagringen av militära explosiva varor som har kasserats ska det ses till att kraven i 4 § 1 mom. uppfylls.

11 §
Upplagring

Huvudstaben beslutar om upplagring av militära explosiva varor, om i lagret placeras minst 4 000 nettokilogram militära explosiva varor. Innan beslut fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

Ett truppförband beslutar om upplagring av militära explosiva varor, om i lagret placeras mindre än 4 000 nettokilogram militära explosiva varor. Innan beslut fattas ska ett säkerhetstekniskt utlåtande införskaffas av den verksamhetsutövare som ansvarar för verksamheten.

14 §
Övervakningen av militära explosiva varors skick

Verksamhetsutövaren ska försäkra sig om att det för övervakningen av en militär explosiv varas skick utarbetas en tekniskt motiverad plan, som inbegriper övervakningsanvisningar för varje explosiv vara och uppgift om intervallerna för övervakningen.

15 §
Bedömning av överensstämmelsen med kraven

En militär explosiv vara ska uppfylla de säkerhetskrav gällande den explosiva varan som avses i 4 § 1 mom. De provningar och bedömningar av överensstämmelsen med kraven, vilka anknyter till säkerhetskraven, ska grunda sig på nationella och internationella förfaranden. Bedömningen av överensstämmelsen med kraven görs i enlighet med den militära explosiva varans planerade livscykel.

Verksamhetsutövaren ska försäkra sig om att en militär explosiv vara uppfyller de krav på en explosiv vara som avses i 69 § i kemikaliesäkerhetslagen.

Den nationellt ansvariga parten sörjer för de bedömningar av överensstämmelsen med kraven som avses i 69 § i kemikaliesäkerhetslagen och ger utlåtanden om dem.

16 §
Godkännande 

Verksamhetsutövaren godkänner en militär explosiv vara för ibruktagning.

I beslutet om godkännande ska det utlåtande av den nationellt ansvariga parten som avses i 15 § 3 mom. beaktas.

Om en militär explosiv vara eller dess användningssätt ändras, ska den explosiva varan på nytt godkännas för ibruktagning. På samma sätt ska det förfaras, om en militär explosiv varas användningsförhållanden ändras.

17 §
Förstöring

Huvudstaben gör upp planer för hur försvarsmakten ska avstå från militära explosiva varor samt fastställer förstöringsmetoder med beaktande av säkerhetsaspekter och miljöskyddsaspekter.

Verksamhetsutövaren gör upp sina förstöringsplaner i enlighet med de principer som avses i 1 mom. och sörjer för att de explosiva varorna förstörs.

De explosiva varor som har förlorat sin användnings- eller upplagringssäkerhet ska förstöras utan dröjsmål.

20 §
Allmän anmälningsplikt

Verksamhetsutövaren ska se till att det regionala räddningsverket får de uppgifter om produktionsanläggningen som behövs för att en extern räddningsplan ska kunna uppgöras och för organiserandet av produktionsanläggningens räddningsfunktion.

En olycka som skett i en produktionsanläggning eller en situation där det förekommit risk för en olycka ska anmälas till huvudstaben, huvudstabens tekniska besiktningsavdelning och den verksamhetsutövare som ansvarar för verksamheten.

22 §
Besiktning av försvarsmaktens produktionsanläggningar

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska i den omfattning som verksamheten förutsätter minst vart tredje år besikta en produktionsanläggning där militära explosiva varor

1) tillverkas,

2) upplagras i en mängd av minst 4 000 nettokilogram,

3) testas och provas,

4) underhålls och besiktas, eller

5) förstörs.

Verksamhetsutövaren ska minst en gång per år besikta produktionsanläggningar där militära explosiva varor upplagras i en mängd som underskrider 4 000 nettokilogram.

Den tidsfrist som föreskrivs i 1 mom. kan förlängas, om verksamhetsutövaren till sitt förfogande har ett systematiskt förfarande utgående från vilket huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan försäkra sig om anläggningens tekniska säkerhet och verksamhetsprinciper och att ledningssystemen fungerar eller om det utgående från en systematisk bedömning av riskerna för en storolycka och andra olyckor i anläggningen har utarbetats ett annat program. Tidsfristen ska förkortas, om detta är nödvändigt för att säkerheten ska kunna garanteras.

23 §
Besiktningsrapport

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska till nödvändiga delar upprätta en besiktningsrapport om den övervakning som avses i 21 § och om de besiktningar som avses i 22 § 1 mom.

Verksamhetsutövaren beslutar om de åtgärder som förutsätts i besiktningsrapporten som är nödvändiga.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning ska årligen rapportera till huvudstaben och försvarsministeriet om de besiktningar som gjorts, brister som konstaterats och om korrigerande åtgärder som vidtagits.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 24 november 2014

Försvarsminister
Carl Haglund

Regeringsråd
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.