943/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om viltförvaltningen

I enlighet med statsrådets förordning

ändras i statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011) 12 § som följer:

12 §
Beviljande av medel som flutit in i form av jaktvårdsavgifter samt redogörelse för användningen av medlen

Anslag som anvisats i statsbudgeten för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet beviljas av jord- och skogsbruksministeriet på ansökan av Finlands viltcentral. Till ansökan fogas Finlands viltcentrals budget och verksamhetsplan samt, för jaktvårds-föreningarnas del, Finlands viltcentrals förslag om vilket belopp som ska beviljas föreningarna i medel.

Jord- och skogsbruksministeriet betalar ut det beviljade anslaget som förskott halvårsvis.

Jaktvårdsföreningarna ska lämna in redogörelser för användningen av det anslag som anvisats i statsbudgeten till Finlands viltcentral, som vidarebefordrar en sammanställning av redogörelserna till jord- och skogsbruksministeriet den 31 maj året efter utbetalningsåret. I 2 § 2 mom. föreskrivs om redogörelsen för användningen av det anslag som anvisats Finlands viltcentral i statsbudgeten. 


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 13 november 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.