940/2014

Utfärdad i Helsingfors den 14 november 2014

Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1006/2012, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder i lagarna 49/2005, 1218/2005, 583/2007 och 1006/2012, ett nytt 3 mom. som följer:

11 §
Inkomster som skall beaktas

Som inkomster beaktas dock inte


5) kostnadsersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skillnaden mellan förhöjd förtjänstdel som avses i den paragrafen och förtjänstdel som avses i 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel enligt 7 kap. 5 § i den lagen, och inte heller


Utöver det som föreskrivs i 2 mom. ska av en inkomsttagares förvärvsinkomster minst 20 procent inte beaktas som inkomst. Dock får högst 150 euro per månad inte beaktas som inkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 152/2014
ShUB 10/2014
RSv 102/2014

Helsingfors den 14 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.