939/2014

Utfärdad i Helsingfors den 14 november 2014

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 6 §, 9 § 3 mom., 10 § 2 mom. samt 17 § 2 mom. 8 punkten och 6 mom.,

av dem 17 § 6 mom. sådant det lyder i lag 1225/2009, och

ändras 8 §, 9 § 2 mom., 11 § 3 mom. 2 punkten, 12 § 1 mom., 17 § 2 mom. 6 och 7 punkten samt 4 mom., 21 §, 22 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 6 punkten, 27 § 3 mom., 28 § 1 mom., 29 §, 32 § 1 mom. 2 punkten, 41 §, 51 § 2 mom. och 53 § 1 mom.,

av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 705/2010 och 153/2011, 12 § 1 mom., 17 § 4 mom. och 28 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1154/2007, 41 § sådan den lyder i lag 684/2011 samt 53 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1225/2009, som följer:

8 §
Rätt till bostadsbidrag

Rätt till bostadsbidrag har den som fyllt 16 år och som får

1) ålderspension enligt 10 eller 11 § i folkpensionslagen (568/2007), sjukpension eller efterlevandepension enligt folkpensionslagen eller efterlevandepension enligt 4 eller 5 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007),

2) garantipension enligt lagen om garantipension (703/2010),

3) full invalidpension (sjukpension), ålderspension eller efterlevandepension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller någon annan motsvarande lagbaserad full sjukpension, ålderspension eller efterlevandepension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller efterlevandepension enligt 19 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006),

4) på grundval av full arbetsoförmåga enligt lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) beviljad fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension, efterlevandepension, försörjningspension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från trafikskadan,

5) fortlöpande olycksfallspension eller livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt fortlöpande sjukpension enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från trafikskadan,

6) ålderspension, invalidpension (sjukpension) eller efterlevandepension enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967), lagen om familjepension efter riksdagsledamöter (107/1990) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977), eller

7) förmåner från utlandet som motsvarar de förmåner som avses ovan i detta moment.

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte den som har rätt till bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

9 §
Boendeutgifter som skall beaktas

Som sökandens boendeutgifter beaktas också boendeutgifterna för maken, makan eller sambon som bor i samma bostad. Som sökandens boendeutgifter beaktas endast sådana boendeutgifter för vilka han eller hon faktiskt ansvarar.


11 §
Självriskandel för boendeutgifterna

Tilläggsjälvriskandelen är 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 6 986 euro. För den som är gift eller lever i ett samboförhållande är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas eller sambornas sammanräknade årsinkomst som


2) överstiger 11 221 euro, om båda har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

12 §
Årsinkomst

När bostadsbidraget beräknas ska som årsinkomst beaktas de fortlöpande eller årligen återkommande bruttoinkomsterna för sökanden och sökandens make, maka eller sambo, med undantag för de prioriterade inkomster som nämns i 14 §.


17 §
Justering av bostadsbidraget

Bostadsbidraget justeras också när


6) de årliga boendeutgifter som ska beaktas har sjunkit eller stigit med minst 147 euro (betydande förändring av boendeutgifterna), eller

7) den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 734 euro eller sjunkit med minst 367 euro (betydande förändring av årsinkomsten) jämfört med den gräns för tilläggssjälvriskandelen som nämns i 11 § 3 mom. eller den årsinkomst förhöjd med folkpensionsindex på basis av vilken bostadsbidraget har beräknats.


Om en förändring har skett den första dagen i en kalendermånad, justeras bostadsbidraget från ingången av den månaden. I annat fall justeras bostadsbidraget från ingången av den månad som följer på förändringen. Bostadsbidraget justeras alltid från ingången av följande månad då bidragstagarens äktenskap upplöses eller då bidragstagarens samboförhållande upphör till följd av att sambon har avlidit.


21 §
Retroaktiv ansökningstid

Bostadsbidrag betalas från ingången av den månad under vilken rätten till bostadsbidraget uppkom. Bostadsbidrag betalas dock inte utan särskilda skäl för en längre tid än sex kalendermånader före ansökan om bostadsbidrag.

Bestämmelserna i 1 mom. om betalning av bostadsbidrag ska också tillämpas på en höjning av bidraget.

22 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om bostadsbidrag

Av en ansökan om bostadsbidrag skall framgå

1) sökandens och dennes makes, makas eller sambos personuppgifter,


Den som får bostadsbidrag skall till Folkpensionsanstalten anmäla


6) beviljande av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag,


27 §
Avbrytande på grund av fängelsestraff

För den tid utbetalningen av bostadsbidrag ska avbrytas på den grund som nämns i 1 mom., kan för tryggande av försörjningen bostadsbidrag betalas ut till bidragstagarens make, maka eller sambo som bor i samma bostad.

28 §
Betalning till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidraget ska betalas till ett i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i den kommun där bidragstagaren är bosatt för att användas för sänkning av boendeutgifterna för bidragstagaren och bidragstagarens make, maka eller sambo, om det kan äventyra försörjningen för bidragstagaren eller bidragstagarens make, maka eller sambo att bostadsbidraget betalas till bidragstagaren själv. Bostadsbidrag som har betalats på detta sätt får inte i strid med bidragstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än sänkning av boendeutgifterna under den månad för vilken bostadsbidraget har betalats ut.


29 §
Innehållande av retroaktivt bostadsbidrag hos Folkpensionsanstalten

Retroaktivt beviljat bostadsbidrag för pensionstagare kan innehållas hos Folkpensionsanstalten till den del som motsvarar det bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag som Folkpensionsanstalten har betalat ut, om Folkpensionsanstalten retroaktivt beviljar bostadsbidrag för pensionstagare för samma tid för vilken bidragstagaren har fått bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag eller hört till ett hushåll som får sådant bostadsbidrag.

32 §
Indragning av bostadsbidraget

Bostadsbidraget dras in


2) från ingången av den månad från och med vilken bidragstagaren börjar få bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag,


41 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får bostadsbidrag, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats folkpension, efterlevandepension, garantipension eller sådan arbetspension eller ersättning enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen som ska beaktas som inkomst i bostadsbidraget, eller bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

51 §
Förhöjning för dröjsmålstiden

Bostadsbidraget betalas dock inte förhöjt, om det betalas till Folkpensionsanstalten som betalning för bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag som betalats för samma tid.


53 §
Indexbindning

De belopp som anges i denna lag, med undantag för beloppen enligt 12 § 4 mom. och 13 § 3 mom., binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Utbetalningen av de bostadsbidrag som betalas när denna lag träder i kraft fortsätter på tidigare grunder fram till justeringen enligt 17 § eller till dess att bostadsbidraget upphör.

De belopp som anges i 17 § 2 mom. 6 och 7 punkten motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats.

RP 52/2014
MiUB 7/2014
RSv 91/2014

Helsingfors den 14 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.