927/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 november 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverket

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till förordningen om Säkerhets- och kemikalieverket (1266/2010) nya 3 a—3 d § som följer:

3 a §
Sammansättningen av delegationen för ackrediteringsärenden och medlemmarnas arvoden

Delegationen för ackrediteringsärenden består av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om ackrediteringsenhetens verksamhetsområde. En av dem företräder arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet utser delegationens ordförande och vice ordförande. Chefen för ackrediteringsenheten är föredragande för delegationen.

Arbets- och näringsministeriet fastställer de arvoden som ska betalas till medlemmarna i delegationen för ackrediteringsärenden.

3 b §
Uppgifterna för delegationen för ackrediteringsärenden

Utöver vad som föreskrivs i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket har delegationen för ackrediteringsärenden särskilt till uppgift att

1) sätta målen för de uppgifter som anknyter till ackrediteringssystemet samt besluta om riktlinjerna för ackrediteringsenhetens verksamhet,

2) styra och övervaka förverkligandet av de mål som satts för ackrediteringsenheten,

3) utöva finansiell tillsyn över ackrediteringsenheten.

Delegationen kan behandla också sådana andra betydande ärenden som gäller ackrediteringsenheten och som enhetschefen överför till delegationen.

3 c §
Beslutanderätten hos delegationen för ackrediteringsärenden

Delegationen för ackrediteringsärenden är beslutsför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i delegationen för ackrediteringsärenden med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som avgörande den åsikt som ordföranden omfattar.

3 d §
Delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven

För främjande av tillförlitligheten och den internationella acceptabiliteten hos ackrediteringssystemet samt hos tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven finns vid arbets- och näringsministeriet dessutom en delegation för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven. Bestämmelser om delegationen finns i statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven (977/2005).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 6 november 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.