922/2014

Utfärdad i Helsingfors den  6 november  2014

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information (725/2009) 1 och 5 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1282/2009, som följer:

1 §
Geografiska datamängder som omfattas av lagen om en infrastruktur för geografisk information

Geografiska datamängder enligt 3 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) är följande:

1) i datateman referenskoordinat- och höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och skyddade områden:

a) Lantmäteriverkets namnregister,

b) Lantmäteriverkets och Trafikverkets datamängder om riksgränser, landskapsgränser, kommungränser och territorialvattengränser,

c) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder om adresser till byggnader och fastigheter,

d) kommunernas och Lantmäteriverkets datamängd om fastighetsregistrets uppgifter om fastighetsindelningen,

e) Lantmäteriverkets, Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets datamängder om trafiknäten som betjänar väg-, ban-, vatten-, flyg- och terrängtrafiken samt den därmed sammanhängande infrastrukturen,

f) Finlands miljöcentrals, Lantmäteriverkets, Meteorologiska institutets och Trafikverkets datamängder om avrinningsområden, vattenområden, vattenförekomster och kanaler,

g) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Museiverkets datamängder om skyddade områden och objekt,

2) i datateman höjd, landtäcke, ortofoto och geologi:

a) Lantmäteriverkets datamängder om höjdrelationer samt Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens och Trafikverkets datamängder om insjöarnas djup och havsdjupet,

b) Finlands miljöcentrals, Landsbygdsverkets, Lantmäteriverkets och Naturresursinstitutets datamängder om landtäcket,

c) Finlands miljöcentrals, försvarsmaktens, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets flygbilder,

d) Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens, Lantmäteriverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om berggrund, geologiska formationer, berg i dagen, ytformer och grundvattenområden,

3) i datateman statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors hälsa och säkerhet, allmännyttiga och offentliga tjänster, nätverk och anläggningar för miljöövervakning, produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolkningsfördelning, områden med särskild reglering samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsområden, biogeografiska regioner, naturtyper och biotoper, arters utbredning, energiresurser och mineralfyndigheter:

a) Statistikcentralens datamängder om statistiska enheter,

b) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder om byggnader,

c) Geologiska forskningscentralens och Naturresursinstitutets datamängder om mark,

d) Finlands miljöcentrals, kommunernas, landskapsförbundens, Lantmäteriverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om markanvändning,

e) Institutet för hälsa och välfärds, kommunernas och Livsmedelssäkerhetsverkets datamängder om människors hälsa och säkerhet,

f) Befolkningsregistercentralens, Energimarknadsverkets, Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, de lokala räddningsverkens, Statistikcentralens och Trafikverkets datamängder om allmännyttiga och offentliga tjänster,

g) Finlands miljöcentrals, kommunernas, Meteorologiska institutets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om nätverk och anläggningar för miljöövervakning,

h) Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Statistikcentralens datamängder om produktions- och industrianläggningar,

i) Finlands miljöcentrals, Landsbygdsverkets, Livsmedelssäkerhetsverkets, Naturresursinstitutets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om jordbruks- och vattenbruksanläggningar,

j) Befolkningsregistercentralens och Statistikcentralens datamängder om befolkningsfördelning,

k) arbets- och näringsministeriets, Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas, Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets datamängder om områden med särskild reglering samt enheter för rapportering,

l) Finlands miljöcentrals och Naturresursinstitutets datamängder om naturliga riskområden,

m) Meteorologiska institutets datamängder om atmosfäriska förhållanden,

n) Meteorologiska institutets datamängder om geografiska meteorologiska förhållanden,

o) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om geografiska oceanografiska förhållanden,

p) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om havsområden,

q) Finlands miljöcentrals och Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet datamängder om biogeografiska områden,

r) Finlands miljöcentrals, Finlands skogscentrals och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om särskilda naturtyper och biotoper,

s) Finlands miljöcentrals, Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet och Naturresursinstitutets datamängder om arters utbredning,

t) Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens, landskapsförbundens, Meteorologiska institutets och Naturresursinstitutets datamängder om energiresurser,

u) Geologiska forskningscentralens datamängder om mineralfyndigheter.

Offentlig geografisk information i datamängder enligt 1 mom. omfattas av lagen om en infrastruktur för geografisk information i enlighet med vad som bestäms i 2, 3 och 5 § i den nämnda lagen.

5 §
Delegationen för geografisk information

Delegationen för geografisk information ska

1) följa den allmänna utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information,

2) utifrån övervakningsrapporter som Lantmäteriverket årligen bereder följa utfallet av åtgärder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information och denna förordning och vid behov vidta åtgärder för avhjälpande av brister,

3) behandla sådana ställningstaganden och framställningar med anknytning till genomförandet av infrastrukturen för geografisk information som Europeiska kommissionen bereder,

4) behandla eventuella nationella tillämpningsanvisningar för genomförandet av infrastrukturen för geografisk information,

5) behandla eventuella villkor och begränsningar enligt 10 § 3 mom. i lagen om en infrastruktur för geografisk information som Lantmäteriverket föreslår och som hänför sig till anlitandet av allmänna nättjänster,

6) ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller utveckling av geodataområdet.

Mandatperioden för delegationen för geografisk information är tre år. I delegationen finns företrädare för inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet. Till delegationen utses dessutom högst åtta medlemmar som företräder användare och producenter av sådan geografisk information och sådana geografiska datatjänster som avses i lagen, kommuner samt forskning och samarbetsnätverk inom branschen.

Sekretariatet för delegationen sköts av Lantmäteriverket. Delegationen kan ha ständiga sakkunniga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 6 november  2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.