915/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 6 a och 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 6 a § och 13 e § 2 mom., sådana de lyder, 6 a § i lag 215/2005 och 13 e § 2 mom. i lag 1004/2011, som följer:

6 a §
Erkännande av åtgärder av myndigheter i utlandet eller landskapet Åland

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om erkännande i Finland av godkännande av en sådan åtgärd i samband med transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen som vidtas av en myndighet i utlandet eller landskapet Åland eller av ett annat organ som en myndighet i utlandet eller landskapet Åland bemyndigat, och av ett intyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen, ett intyg av en säkerhetsrådgivare, klassificering av ett farligt ämne samt godkännande av en förpackning eller tank, om erkännandet av åtgärden eller intyget baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller om säkerhetskrav som motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt har beaktats när åtgärden vidtagits och intyget givits.

13 e §
Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

För att påvisa att de krav som anges i 1 mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan som utför bedömningar av överensstämmelse, förnyade bedömningar och besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar vara ackrediterad av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) som ett besiktningsorgan av typ A eller B enligt den standard som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.