901/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 2 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom. 1, 2, 6, 9 och 10 punkten som följer:

2 §
Pensionsskyddscentralens uppgifter

Pensionsskyddscentralen har till uppgift att


7) informera och ge råd om arbetspensionerna, dock med beaktande av vad som bestäms i 211 § i lagen om pension för arbetstagare och i 153 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Pensionsskyddscentralen har dessutom till uppgift att

1) övervaka iakttagandet av försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna och vid behov teckna en pensionsförsäkring på arbetsgivarens bekostnad enligt 186 och 187 § i lagen om pension för arbetstagare och 143 och 144 § i lagen om pension för företagare,

2) avgöra om lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) ska tillämpas på ett arbete och på en parts begäran ge ett överklagbart beslut om avgörandet enligt 10 § i lagen om pension för arbetstagare, 7 § i lagen om pension för företagare och 9 § i lagen om pension för lantbruksföretagare,


6) avgöra vilken pensionsanstalt som är behörig att handlägga en pensionsansökan i egenskap av sista pensionsanstalt så som bestäms i 111 § i lagen om pension för arbetstagare, 96 § i lagen om pension för företagare och 91 § i lagen om pension för lantbruksföretagare,


9) sända arbetstagaren besked om pensionsberättigande oavlönad tid som införts i registret, om arbetstagaren inte har registrerade inkomster som omfattas av arbetspensionslagarna för den privata sektorn, samt på begäran av arbetstagaren ge ett beslut om dem enligt 75 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

10) utreda och avgöra fördelningen av kostnader mellan pensionsanstalterna på det sätt som avses i 183 och 184 § i lagen om pension för arbetstagare, 142 § i lagen om pension för företagare och 137 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och ange statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare samt statens kostnad enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 120/2014
ShUB 11/2014
RSv 105/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.