896/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) 16 a §, sådan den lyder i lag 1451/2011, samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

7 a §

Bestämmelserna i 73 och 74 § i lagen om statens pensioner ska, i den lydelse den sistnämnda paragrafen hade den 31 december 2012, tillämpas också på pensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004. En primär förmån dras av från den pension som pensionstagaren får. Hade också den primära förmånen beaktats i pensionsbeloppet, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om statens pensioner får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om pensionen skulle ha samordnats i enlighet med 11—13 § i StPL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004.

16 a §

Familjepension bestäms i enlighet med 81 och 85 § i lagen om statens pensioner, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2012, också när den beviljas efter en sådan förmånslåtare vars pension bestämdes i enlighet med StPL, i den lydelse lagen hade före den 1 januari 2005. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats utan att den primära förmånen hade beaktats. När en primär förmån dras av i enlighet med de nämnda bestämmelserna får totalbeloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat om familjepensionen hade samordnats i enlighet med 6 § i lagen om statens familjepensioner, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2004.

Bestämmelserna i 81, 84 och 85 § i lagen om statens pensioner tillämpas också på familjepensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft och vars belopp justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats. Grunden för familjepensionen är den pension som anges i 5 § 1 mom. i lagen om statens familjepensioner, dock högst en pension som dock samordnats med pensioner enligt andra arbetspensionslagar, i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från familjepension så som föreskrivs i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 120/2014
ShUB 11/2014
RSv 105/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.