894/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (801/2012) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


I fråga om en anställd som är född före 1958 och som får arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska 13 § 3 mom., i den lydelse det hade när denna lag trädde i kraft, tillämpas på den anställdes rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 120/2014
ShUB 11/2014
RSv 105/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.