893/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004) 13 och 14 mom. i ikraftträdandebestämmelsen, av dem 14 mom. sådant det lyder i lag 1448/2011, och

fogas till ikraftträdandebestämmelsen ett nytt 14 a mom. som följer:


13. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 mom., ska 76 och 77 § i den lag om kommunala pensioner som gällde den 31 december 2012 tillämpas även på pensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. En primär förmån dras av från den pension som pensionstagaren får. Hade också den primära förmånen beaktats i pensionsbeloppet, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om kommunala pensioner får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om pensionen skulle ha samordnats i enlighet med 76 § i lagen om kommunala pensioner, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2004.

14. Familjepension bestäms i enlighet med 84 och 87 §, i den lydelse de hade den 31 december 2012, också när den beviljas efter en sådan förmånslåtare vars pension bestämdes i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats utan att den primära förmånen hade beaktats. När en primär förmån dras av i enlighet med de nämnda bestämmelserna får totalbeloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat om familjepensionen hade samordnats i enlighet med 87 §, i den lydelse den hade den 31 december 2004.

14 a. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 mom., ska 84, 87 och 97 § tillämpas också på sådana familjepensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft och vars belopp justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats. Grunden för familjepensionen är då i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004 en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats med pensioner som beviljas enligt andra arbetspensionslagar. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från familjepension så som föreskrivs i 14 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas  på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 120/2014
ShUB 11/2014
RSv 105/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.