877/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 5 punkten samt 11, 14, 18 och 20 §,

sådana de lyder, 2 § 5 punkten i lag 1138/2010, 11 § delvis ändrad i lag 1138/2010, 14 § i lagarna 543/2004 och 1138/2010, 18 § i lagarna 1251/1997, 1293/2009 och 1138/2010 och 20 § i lag 1138/2010, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med


5) internationella konventioner

a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981, SOLAS),

b) protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983, Marpol 73/78),

c) 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984, STCW-konventionen),

d) 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977, Colreg),

e) 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),

f) konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979),

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996),

h) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),

i) konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

j) 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg (FördrS 93/2010),

k) 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009),


11 §
Inspektion eller undersökning av fartyg

Inspektion eller undersökning av ett fartyg ska förrättas, om fartyget saknar de dokument som avses i 10 § eller om det finns grundad anledning att anta att fartygets faktiska skick i väsentlig grad inte motsvarar uppgifterna i dokumenten.

På utländska fartyg ska det förrättas en mer ingående inspektion enligt PSC-direktivet, om det i samband med den inspektion som avses i 1 mom. framgår omständigheter som ger anledning att anta att fartyget eller dess utrustning befinner sig i ett sådant skick att de till väsentliga delar inte uppfyller de krav som ställs på dem. Ingående inspektion ska förrättas också på utländska fartyg vilkas flaggstat inte är avtalspart i en internationell konvention som nämns i 2 § 5 punkten. Tillsynsmyndigheten ska anmäla brister till arbetarskyddsmyndigheten med iakttagande av det som anges i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) samt till riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om man vid inspektionen upptäcker väsentliga brister i besättningens boende- och arbetsförhållanden eller om en anmälan enligt 20 § i denna lag har gjorts.

Om fartygssäkerheten inte kan konstateras utifrån dokumenten på grund av att sådana inte finns, antingen på grund av att fartygets flaggstat inte är bunden av sådana internationella överenskommelser som förpliktar fartyget att inneha de dokument som avses i 10 § eller på grund av att fartyget inte omfattas av överenskommelserna, ska det vid inspektionen kontrolleras att fartyget inte i fråga om fartyggssäkerheten i väsentlig mån avviker från de krav som ett finskt fartyg av motsvarande storlek i motsvarande fart ska uppfylla.

14 §
Kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten är av sådan art att fartygets drift i den fart för vilken det är avsett orsakar omedelbar fara för fartyget eller för besättningen, fara för människoliv eller väsentlig fara för hälsan, den övriga trafiken eller den marina miljön, ska tillsynsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut om att kvarhålla fartyget, inskränka dess drift eller förbjuda användningen av en utrustning, anordning, rutin eller ett arrangemang ombord tills felet är rättat eller bristen avhjälpt. Det skriftliga beslutet ska motiveras och i det ska uppges alla de omständigheter som har lett till att fartyget kvarhållits.

Tillsynsmyndigheten kan fatta ett beslut enligt 1 mom. också om redaren eller fartygets befälhavare motsätter sig en inspektion eller om tillsynsmyndigheten förvägras de dokument, förteckningar eller upplysningar som den är berättigad till enligt 6 §, eller om redaren eller fartygets befälhavare inte avhjälper en brist eller ett missförhållande i fartygssäkerheten inom den tid som utsatts av tillsynsmyndigheten.

Beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning eller förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord ska iakttas omedelbart. Fartygets befälhavare och, då det är fråga om ett utländskt fartyg, även flaggstatens förvaltning eller den närmaste konsul eller diplomatiska representant som företräder flaggstaten ska utan dröjsmål underrättas om beslutet. Inspektionsrapporten ska fogas till meddelandet. Vid behov ska dessutom den namngivna besiktningsman eller de erkända klassificeringssällskap som ansvarar för utfärdandet av klasscertifikatet underrättas om saken. Tillsynsmyndigheten ska kalla en representant för flaggstatens förvaltning till platsen om beslutet om kvarhållande grundar sig på väsentliga brister som visat sig i besättningens boende- och arbetsförhållanden. Tillsynsmyndigheten ska dessutom anmäla bristerna till de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten.

Om de brister som avses i 1 mom. inte kan avhjälpas i inspektionshamnen kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga reparationsvarv, som utses av befälhavaren och myndigheten, eller till följande hamn, under förutsättning att på fartyget iakttas de villkor som har ställts av flaggstatens behöriga myndighet och godtagits av tillsynsmyndigheten.

Om ett sådant beslut om kvarhållande av ett fartyg som avses i 1 mom. grundar sig på väsentliga brister som visat sig i besättningens boende- och arbetsförhållanden, får beslutet om kvarhållande eller avbrytande av verksamheten inte återkallas förrän de aktuella bristerna rättats till eller tillsynsmyndigheten har godkänt en verksamhetsplan för att snabbt rätta till bristerna.

18 §
Ändringssökande

Omprövning av en tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om omprövning av beslut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i denna lag och om förbud mot tillträde till hamn enligt 14 c—14 h § ska behandlas utan dröjsmål.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag samt beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning samt förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord, tillträdesförbud och indragning av en redares rätt att bedriva trafik får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärsskriften ska ges in till den tillsynsmyndighet som avgjort en begäran om omprövning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål.

20 §
Anmälan om förseelser och hemlighållande av anmälarens identitet

Anmälan om brott mot en bestämmelse eller föreskrift som gäller fartygssäkerheten ska om möjligt göras skriftligen till tillsynsmyndigheten. Muntlig anmälan kan göras endast i det fall att en skriftlig anmälan på grund av att saken är brådskande eller av andra orsaker inte är möjlig.

Identiteten hos en anmälare som avses i 1 mom. får inte röjas för fartygets befälhavare eller ägare eller för redaren. Om en inspektion förrättas på basis av en anmälan, får inspektören inte yppa att inspektionen sker på basis av en anmälan. Inspektören ska se till att alla samtal med besättningen är konfidentiella.

Tillsynsmyndigheten ska informera flaggstatens förvaltning och vid behov den finländska arbetarskyddsmyndigheten om sådana anmälningar som inte är uppenbart ogrundade och om de åtgärder som vidtagits till följd av anmälningen. Arbetarskyddsmyndigheten meddelar vid behov sådana anmälningar till Internationella arbetsorganisationen. Om tillsynsmyndigheten anser att anmälan är uppenbart ogrundad ska den informera anmälaren om sitt beslut och skälen för detta.

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål informera flaggstatens förvaltning om en sådan anmälan om brott mot bestämmelser eller föreskrifter om besättningens boende- och arbetsförhållanden, som enligt internationella bestämmelser som binder Finland inte har kunnat behandlas på fartyget, och be om en plan för ersättande åtgärder. Tillsynsmyndigheten lämnar inspektionsrapporten om anmälan samt flaggstatens svar till Internationella arbetsorganisationen och till de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten.

En myndighet som nämns i 9 § eller en hamnoperatör ska till tillsynsmyndigheten skriftligen lämna information om sådana uppenbara överträdelser av en bestämmelse eller föreskrift om fartygssäkerheten som den har fått kännedom om i samband med skötseln av sina sedvanliga uppgifter, då överträdelsen kan äventyra ett fartygs säkerhet eller orsaka oskäliga skador för den marina miljön. Uppgiften ska om möjligt lämnas elektroniskt. Uppgiften kan lämnas muntligen, om den på grund av sakens brådskande karaktär eller av någon annan orsak inte kan lämnas skriftligen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) fartygets namn,

2) IMO-nummer,

3) anropssignal,

4) flaggstat,

5) föregående anlöpshamn,

6) destinationshamn,

7) en beskrivning av förseelser som konstaterats på fartyget.


Denna lag träder i kraft den 21 november 2014.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 99/2014
KoUB 11/2014
RSv 114/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/38/EU (32013L0038); EUT nr L 218, 14.8.2013, s.1

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.