875/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) en ny 22 §, i stället för den 22 § som upphävts genom lag 1342/2007, samt till lagen en ny 22 a § som följer:

22 §
Folkpensionsanstaltens sakkunnigläkare

En legitimerad läkare eller tandläkare ska anteckna sin motiverade bedömning i handlingarna när han eller hon deltar i beredningen av ett förmånsärende. Den legitimerade läkaren eller tandläkaren kan anteckna sin bedömning i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

22 a §
Motivering av förmånsbeslut

I fråga om motivering av förmånsbeslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om Folkpensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 109/2014
ShUB 7/2014
RSv 97/2014

  Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.