852/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 36 §,

ändras det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 2 punkten, 20 § 3 mom., 23–27, 30 och 35 § samt 44 § 1 mom. 3 punkten,

av dem 20 § 3 mom., 27 § och 44 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i förordning 164/2013 och 30 § sådan den lyder i förordning 257/2012, samt

fogas till förordningen en ny 23 a § och till 34 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Uppgifter om en persons hemkommun och bostad

Som specificerande uppgifter om en persons hemkommun och bostad där samt tillfälliga bostad registreras i befolkningsdatasystemet


2) bostadens och den tillfälliga bostadens byggnadsbeteckning, byggnadens adressnummer och lägenhetsbeteckning,


20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen, Migrationsverket och den lokala polisen i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, utländskt personnummer, modersmål, medborgarskap, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas.

23 §
Byggnadsbeteckning

När uppgifter om byggprojekt eller byggnader första gången registreras i befolkningsdatasystemet, ska Befolkningsregistercentralen ge dem en byggnadsbeteckning. Byggnadsbeteckningen består av ett niosiffrigt tal där den första siffran är 1 och av en kontrollbeteckning som kommer efter talet. Kontrollbeteckningen bildas så att talet divideras med 31, varvid den rest som fås visar kontrollbeteckningen i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Byggnadsbeteckningen är individuell och permanent.

23 a §
Andra uppgifter som specificerar byggnader och byggprojekt

Som andra uppgifter som specificerar en byggnad registreras den kommun där byggnaden finns, fastighetsbeteckningen för den fastighet eller annan registerenhet på vilken byggnaden finns eller, om byggnaden finns på ett outbrutet område, beteckningen för det outbrutna området.

Som uppgifter som specificerar byggprojekt registreras uppgifter om den kommun som har beviljat tillstånd för projektet, tidpunkten för beviljande av tillståndet och tillståndets nummer. Som uppgifter som specificerar byggprojekt kan dessutom tillståndets ordningsnummer registreras.

24 §
Byggnadsuppgifter

Som uppgifter om ägande och besittning av en byggnad, om byggnadens läge, användning, konstruktioner och egenskaper samt om anmälaren av byggnadsuppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet

1) ägarens eller innehavarens personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren, eller ägarens eller innehavarens fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter,

2) namn och adress för ägarens företrädare,

3) uppgifter om huruvida byggnadens innehavare är byggnadens ägare eller ägarens företrädare,

4) ägartyp,

5) byggnadens koordinater, adress och röstningsområde,

6) byggnadsbeteckning som baserar sig på fastighetsbeteckningen,

7) dagen för färdigställande av byggnaden eller slutförande av en grundlig förbättring eller utvidgning eller något annat sådant ändringsarbete i byggnaden som kräver tillstånd,

8) byggnadens användningsändamål, användningssituation och den dag då byggnaden tagits ur bruk,

9) byggnadens fasadmaterial, byggnadsmaterialet i de bärande konstruktionerna, byggnadssättet för byggnadsstommen och den huvudsakliga byggaren,

10) byggnadens huvudsakliga utrustning och byggnadens skyddsrum,

11) byggnadens huvudsakliga uppvärmningssätt och energikälla,

12) byggnadens anslutningar till områdets vattenlednings-, avlopps-, gas- el- och kabelnät,

13) byggnadens volym, antal våningar och våningsyta,

14) byggnadens totala area och källaryta,

15) byggnadens totala lägenhetsyta,

16) uppgifter om finansieringen av byggnaden,

17) vem som anmält de uppgifter som registrerats om byggnaden.

25 §
Uppgifter som beskriver byggprojekt

Som uppgifter som beskriver byggprojekt registreras i befolkningsdatasystemet

1) byggplatsens planläggning och grunden för besittningen av byggplatsen,

2) orsaken till att det behövs undantagsbeslut,

3) byggnadsåtgärder enligt bygglovet och ändringsarbetets art,

4) dagen för beviljande av bygglov, den dag bygglovet förfaller och den dag den beviljade förlängningen av lovet löper ut,

5) dagen för inledande av byggnadsarbete och slutförande av byggprojekt,

6) antalet lägenheter i byggnaden,

7) volym, våningsyta och total area för utvidgningen av en byggnad.

26 §
Lägenhetsbeteckning

Bostadslägenheter och lokaler i byggnader med mer än en lägenhet har lägenhetsbeteckning. Lägenhetsbeteckningen består av en bokstavsdel och en sifferdel eller av någondera. Dessutom kan det i lägenhetsbeteckningen ingå en bokstav som anger att lägenheten har delats.

27 §
Uppgifter om lägenheter

Som uppgifter om en lägenhet och dess egenskaper, om besittningsrätten till och användningen av lägenheten samt om den som anmält uppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet

1) lägenhetsbeteckning,

2) uppgift om huruvida lägenheten ska användas som bostad eller lokal,

3) lägenhetens yta och antalet rum,

4) typ av kök,

5) uppgifter om lägenhetens huvudsakliga utrustning,

6) grund för besittningen,

7) adressnummer,

8) användningssituationen,

9) vem som anmält de uppgifter som registrerats om lägenheten.

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 och 8 punkten registreras dock inte för lägenheter som är avsedda att användas som lokaler.

30 §
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utländska medborgares begäran om registrering av uppgifter och vid registrering av uppgifter

Den myndighet som tar emot en utländsk medborgares begäran om registrering av uppgifter ska kontrollera den utländska medborgarens identitet med hjälp av ett giltigt pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis samt kontrollera att vistelsen i Finland är laglig med hjälp av ett giltigt dokument som visar på laglig vistelse, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant dokument enligt utlänningslagen. Om uppgifter registreras på grund av tillfälligt arbete i Finland, ska den myndighet som tar emot begäran om registrering kontrollera att det finns ett anställningsförhållande med hjälp av ett dokument som arbetsgivaren gett och av vilket anställningsförhållandet framgår.

Den myndighet som tar emot begäran om registrering av uppgifter ska till den anmälan som ska skickas för registrering av uppgifterna foga en av myndigheten bestyrkt kopia av de dokument som avses i 1 mom. Om en utländsk medborgare inte visat upp ett sådant dokument som avses i 1 mom., ska myndigheten till den anmälan som ska skickas för registrering av uppgifterna foga en utredning av om man på det sätt som avses i 19 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster har kunnat försäkra sig om den utländska medborgarens identitet eller om någon annan grund för registrering av uppgifterna.

Den myndighet som registrerar uppgifterna ska kontrollera att uppgifterna om den utländska medborgaren inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet. Den myndighet som registrerar uppgifterna ska dessutom försäkra sig om att den utländska medborgaren i samband med begäran om registrering av uppgifter har visat upp de dokument som avses i 1 mom. eller, om de saknas, utreda om uppgifterna kan registreras på basis av någon annan utredning som avses i 19 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

34 §
Anmälningar som meddelats av finska beskickningar utomlands

Om en i 1 mom. avsedd handling eller legalisering av handling eller ett i 1 mom. avsett intyg om handlingens ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga inte kan fås, ska den finska beskickningen utomlands lämna magistraten en utredning av om man på det sätt som avses i 19 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster har kunnat försäkra sig om att det finns grund för registrering av uppgifterna.

35 §
Anmälningar om byggprojekt och byggnader

Kommunen ska i fråga om beviljade bygglov till befolkningsdatasystemet minst en gång i månaden anmäla de uppgifter enligt 23 a och 24–27 § som omfattas av kommunens anmälningsplikt, och som kommunen har kännedom om då anmälan görs.

Lantmäteriverket eller kommunen ska till befolkningsdatasystemet anmäla de uppgifter enligt 23 a § och i 24 § 1 mom. 6 punkten som omfattas av deras anmälningsplikt samt ändringar i dessa uppgifter.

Magistraten ska lämna Lantmäteriverket eller kommunen de uppgifter som behövs för att den byggnadsbeteckning som baserar sig på fastighetsbeteckningen ska kunna ges.

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster


3) svarar magistraten i Östra Nyland och magistraten i Sydöstra Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av rättelser av uppgifter som Skatteförvaltningen, Migrationsverket och den lokala polisen har registrerat och för rådgivningen till dessa myndigheter,Denna förordning träder i kraft den 10 november 2014. Bestämmelserna i 20 § 3 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 44 § 1 mom. 3 punkt träder dock i kraft den 1 december 2014.

  Helsingfors den 30 oktober 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.