849/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 oktober 2014

Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 1 § 3, 12 och 36 punkten, 2 §, 4 § 1 och 4 mom. samt 5 § 6 och 8 punkten,

av dem 1 § 3, 12 och 36 punkten och 5 § 8 punkten sådana de lyder i förordning 1131/2011, 2 § sådan den lyder i förordningarna 1131/2011 och 84/2012 samt 4 § 1 mom. och 5 § 6 punkten sådana de lyder i förordning 455/2013, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i förordningarna 1131/2011, 1550/2011 och 430/2012, en ny 12 a punkt som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


3) statsbudgeten, planen för de offentliga finanserna, ramarna för statshushållningen samt grunderna för verksamhets- och ekonomiplanering,


12) ärenden som gäller Europeiska unionens egna medel, fleråriga budgetram och årliga budget,

12 a) ärenden enligt 7 kapitlet i självstyrelselagen för Åland,


36) kommunernas statsandel för ordnandet av basservicen samt det ekonomiska stödet för sammanslagning av kommuner, 


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:

1) regionförvaltningsverken,

2) magistraterna,

3) Statistikcentralen,

4) Tullen,

5) Statskontoret,

6) Statens ekonomiska forskningscentral,

7) Skatteförvaltningen,

8) Befolkningsregistercentralen,

9) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

10) Statens center för informations- och kommunikationsteknik,

11) Senatfastigheter,

11) statens pensionsfond,

12) statens säkerhetsfond,

13) revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin,

14) kommunala pensionsanstalten,

15) kommunala arbetsmarknadsverket,

16) Kommunernas garanticentral,

17) Fingrid Oyj,

18) Haus utvecklingscentral Ab,

19) Hansel Ab,

20) Tietokarhu Oy,

21) Europeiska finansiella stabilitetsinstrumentet,

22) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation,

23) Företagsbanken Skop Abp, i likvidation.

4 §
Ledande tjänstemän

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren som kanslichef. Statssekreteraren som kanslichef biträds av understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska koordineraren.


Cheferna för enheter och verksamhetsorgan som tillsatts genom föreskrift av ministeriets arbetsordning förordnas av ministern och andra enheters chefer av statssekreteraren som kanslichef.


5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är:


6) för regeringsråd och lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i rättsvetenskap än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga, 


8) för regeringssekreterare annan högre högskoleexamen i rättsvetenskap än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap och samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.

  Helsingfors den 30 oktober 2014

Finansminister
Antti Rinne

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör
Helena Tarkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.