842/2014

Utfärdad i Helsingfors den 23 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 23 §, 25 § 1 mom. och 26 a § 3 mom., sådana de lyder i 7§ i förordningarna 464/2008 och 825/2013 samt övriga sådana de lyder i förordningen 825/2013, som följer:

7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

Hos den som fyllt 18 år kan i enlighet med vad huvudmannen för en hälsocentral beslutar för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler följande avgifter tas ut:

1) en årsavgift på högst 32,10 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalats; om klienten inte betalar en årsavgift tas en besöksavgift på 16,10 euro ut oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 16,10 euro, avgiften får dock tas ut för endast de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

Hos den som fyllt 18 år kan på hälsovårdscentralens jourmottagning vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar tas ut högst 22,10 euro per besök i stället för den avgift som anges i 1 mom. Avgiften för jourbesök beaktas inte då de i 1 mom. 2 punkten avsedda besöken räknas.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 8,80 euro per vårdtillfälle.

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos den som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 32,10 euro per besök. Samma avgift kan tas ut hos alla som fyllt 18 år i samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar.


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som kräver allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 105,50 euro.


11 §
Vård i serie

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård, kan tas ut högst 8,80 euro per vårdtillfälle. Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 17,60 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 38,10 euro per vårddag för annan kortvarig anstaltsvård. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos den som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av patientens vilja som avses i 8 § i den lagen.


13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 17,60 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.


14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 29 § 1 mom. 7 punkten i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och som ges åt personer med funktionshinder i form av anstaltsvård, eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingstörda kan högst 13,20 euro per vårddag tas ut.


23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 39,60 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i körkortslagen (386/2011) kan emellertid tas ut högst 47,70 euro. För intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som samlats in i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar) får ingen avgift tas ut.

25 §
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa en mottagningstid som han eller hon reserverat hos en läkare vid hälsovårdscentral eller för undersökning och vård av mun och tänder eller inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr bilddiagnostik kan högst 39,60 euro tas ut. Ingen avgift får dock tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.


26 a §
Avgiftstak

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst 17,60 euro per vårddag.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 23 oktober 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Johanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.