834/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 oktober 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådant det lyder i lag 989/2007:

1 §
Syftet med förordningen

I denna förordning ingår bestämmelser om märkning av förpackningar för färdigförpackade livsmedel samt om livsmedelsinformation som på annat sätt tillhandahålls slutkonsumenten i samband med försäljning eller annan överlåtelse till den del övrig lagstiftning inte innehåller bestämmelser om dessa.

I denna förordning föreskrivs om tillhandahållande av livsmedelsinformation om livsmedel som inte är färdigförpackade och som överlåts till slutkonsumenten till den del övrig lagstiftning inte innehåller bestämmelser om dessa.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på alla livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter, inklusive livsmedel som storhushåll levererar, samt på livsmedel som är avsedda för storhushåll om inte något annat föreskrivs särskilt i denna förordning.

Denna förordning tillämpas på drycker med en alkoholhalt på mer än 1,2 volymprocent till den del övrig lagstiftning inte innehåller bestämmelser om tillhandahållande av obligatorisk information.

Denna förordning tillämpas på livsmedelsföretagare i alla steg i livsmedelskedjan där deras verksamhet rör tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

På det ansvar som gäller att tillhandahålla livsmedelsinformation tillämpas bestämmelserna i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, nedan förordningen om livsmedelsinformation.

På tillhandahållande av livsmedelsinformation i samband med distansförsäljning av färdigförpackade livsmedel tillämpas bestämmelserna i artikel 14 i förordningen om livsmedelsinformation. På tillhandahållande av livsmedelsinformation i samband med distansförsäljning av livsmedel som inte är färdigförpackade tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas

1) definitionerna livsmedel, livsmedelsföretagare och slutkonsument i artiklarna 2 samt 3.3 och 3.18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, nedan allmänna livsmedelsförordningen och

2) definitionerna livsmedelsinformation, storhushåll, färdigförpackat livsmedel, etikett och märkning i artikel 2.2 a, d, e, i och j i förordningen om livsmedelsinformation.

I denna förordning avses med

1) livsmedlets överlåtelseplats den anmälda livsmedelslokal som avses i 13 § 1 mom. i livsmedelslagen (23/2006),

2) livsmedel som inte är färdigförpackat ett livsmedel som i oförändrat skick tillhandahålls slutkonsumenten och som konsumenten själv förpackar, som förpackas på konsumentens begäran på livsmedlets överlåtelseplats, som har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för direkt försäljning eller som serveras på livsmedlets överlåtelseplats där det är avsett att förtäras av slutkonsumenten,

3) direkt försäljning förpackning och försäljning av ett livsmedel inom ett dygn,

4) livsmedelsparti ett antal försäljningsenheter av ett livsmedel som har tillverkats, beretts eller förpackats under praktiskt taget samma förhållanden, och

5) salt det saltekvivalenta innehåll som beräknas med formeln salt = natrium x 2,5.

4 §
Språkkrav på obligatorisk livsmedelsinformation

Den obligatoriska märkningen av förpackningar för färdigförpackade livsmedel som säljs eller överlåts på annat sätt i tvåspråkiga kommuner ska vara på åtminstone finska och svenska.

Den obligatoriska märkningen av förpackningar för färdigförpackade livsmedel som säljs eller överlåts på annat sätt i enspråkiga kommuner ska vara åtminstone på det språk som används i kommunen. 

5 §
Livsmedelspartiets kod

Som kod för ett livsmedelsparti ska användas en märkning som hjälper att identifiera det parti som livsmedlet tillhör. Framför koden ska fogas bokstaven ”L” om koden inte annars klart kan skiljas från den övriga förpackningsmärkningen.

I stället för den märkning som avses i 1 mom. kan man använda termer som anknyter till hållbarhetstiden, till exempel ”bäst före” och ett datum eller ”sista användningstidpunkt” eller ”sista användningsdag” och ett datum, förutsatt att man uppger åtminstone dagen och månaden uttryckligen i denna ordning.

Ett livsmedelsparti och koden för det ska fastställas och anges av livsmedlets tillverkare, beredare, förpackare eller första försäljare inom Europeiska unionen.

På portionsförpackningar för glass behöver inte anges någon kod för livsmedelsparti. Flerpack ska dock ha en märkning som hjälper att identifiera partiet.

Om livsmedlet inte är förpackat, ska koden för livsmedelspartiet och vid behov bokstaven ”L” anges på transportförpackningen, transportkärlet eller transportlådan eller, om sådana saknas, i de relevanta handelsdokumenten.

6 §
Tillhandahållande av information till slutkonsumenten om förekomsten av allergi- eller intoleransframkallande ämnen och produkter i livsmedel som inte är färdigförpackade

Slutkonsumenten ska tillhandahållas på livsmedlets överlåtelseplats information om alla de ingredienser i livsmedel som inte är färdigförpackade som använts vid beredningen av ett livsmedel och som fortfarande finns med i det slutliga livsmedlet i någon form och som enligt artikel 9.1 c i förordningen om livsmedelsinformation är ett ämne eller en produkt som kan framkalla allergi eller intolerans. Ingredienserna ska anges med en livsmedelsbeteckning så att det ämne eller den produkt som nämns i bilaga II till förordningen om livsmedelsinformation framgår.

Den information som avses i mom. 1 behöver inte anges om ett livsmedel av vars beteckning framgår det ämne eller den produkt som nämns i bilaga II till förordningen om livsmedelsinformation.

Den information som avses i 1 mom. ska anges även då när man överlåter livsmedel i samband med sådan verksamhet som avses i 13 § 6 mom. i livsmedelslagen.

7 §
Tillhandahållande av information till slutkonsumenten om förekomsten av övriga ämnen och produkter än allergi- eller intoleransframkallande ämnen och produkter i livsmedel som inte är färdigförpackade på livsmedlets överlåtelseplats

Följande information om ett livsmedel som inte är färdigförpackat ska tillhandahållas slutkonsumenten på detaljhandelsplatsen:

1) livsmedlets beteckning,

2) livsmedlets ingredienser på det sätt som bestäms i förordningen om livsmedelsinformation eller på annat motsvarande tydligt sätt,

3) ursprungsland eller härkomstplats på det sätt som bestäms i förordningen om livsmedelsinformation eller med stöd av den eller i enlighet med annan lagstiftning, och

4) nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar

Dessutom måste följande information om ett livsmedel som inte är färdigförpackat tillhandahållas på detaljhandelsplatsen:

1) fett- och salthalten i ostar,

2) fett- och salthalten i korvar,

3) fett- och salthalten i övriga uppskurna köttprodukter, och

4) salthalten i matbröd

Mängden salt och fett anges i viktprocent vid tidpunkten för beredningen eller på det sätt som bestäms om näringsvärdesdeklaration i förordningen om livsmedelsinformation.

Den information som avses i 2 mom. behöver inte anges om livsmedel som livsmedelsföretagare som tillverkar små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter.

Följande information om ett livsmedel som inte är färdigförpackat måste tillhandahållas slutkonsumenten på serveringsplatsen:

1) livsmedlets beteckning,

2) ursprungsland eller härkomstplats på det sätt som bestäms i förordningen om livsmedelsinformation eller med stöd av den eller i enlighet med annan lagstiftning

8 §
Sätt på vilka information om livsmedel som inte är färdigförpackade ska tillhandahållas

Den information om livsmedel som inte är färdigförpackade som avses i 6 och 7 § ska meddelas slutkonsumenten skriftligen på livsmedlets överlåtelseplats i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och enkelt kan observeras, eller på ett annat lika tydligt sätt.

Genom undantag från bestämmelserna i 1 mom. kan informationen anges muntligt under förutsättning att

- man på livsmedlets överlåtelseplats, nära livsmedel som inte är färdigförpackade, i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och enkelt kan observeras eller på annat sätt meddelar att informationen på begäran finns tillgänglig hos personalen eller att informationen finns tillgänglig för konsumenten i skriftligt eller elektroniskt format innan ett inköpsbeslut fattas utan extra kostnader, och

- informationen i skriftligt eller elektroniskt format på livsmedlets överlåtelseplats är lättillgänglig för personalen och tillsynsmyndigheterna

Den separata underrättelse som avses i 2 mom. om tillgänglig information om ämnen och produkter som kan framkalla allergi och intolerans krävs inte om

- konsumentens näringsmässiga specialbehov på grund av allergi och intolerans på förhand har utretts och noterats och livsmedlen överlåts eller måltiderna serveras speciellt till konsumenten på basis av denna information, eller om

- livsmedlen överlåts i samband med sådan verksamhet som avses i 13 § 6 mom. i livsmedelslagen.

9 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015. Dock kommer 7 § 2 och 3 mom. att tillämpas först från den 13 december 2016.

Genom denna förordning upphävs

- handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004) från den 13 december 2014; 5, 37 och 38 § samt 40 § 3—5 punkten i förordningen tillämpas dock fram till den 1 april 2015 och 24 och 25 § i förordningen tillämpas fram till den 13 december 2016, och

- jord- och skogsbruksministeriets förordning om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (588/2009).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/91/EU (32011L0091); EUT Nr 334, 16.12.2011, s.1

Helsingfors den 16 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.