832/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om EU-miljömärke

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag finns bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke, nedan förordningen om ett EU-miljömärke.

2 §
Behörigt organ

Det behöriga organ som avses i artikel 4 i förordningen om ett EU-miljömärke är i Finland Motiva Services Oy.

På de personer som i Motiva Services Oy sköter uppgifter enligt förordningen om ett EU-miljömärke tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de fullgör dessa uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) storföretag företag som har fler än 250 anställda och som har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

2) små och medelstora företag företag som varken är storföretag eller mikroföretag,

3) mikroföretag företag som har färre än 10 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 2 miljoner euro.

4 §
Granskning och övervakning

Miljöministeriet har rätt att granska och övervaka Motiva Services Oy:s verksamhet som förvaltare av miljömärkningen.

5 §
Avgifter

Utöver vad som föreskrivs i denna lag föreskrivs det om ansökningar om beviljande av det EU-miljömärke som avses i förordningen om ett EU-miljömärke och om de avgifter som tas ut för användningen av märket i bilaga III till förordningen om ett EU-miljömärke.

6 §
Ansökningsavgift

Den ansökningsavgift som tas ut hos storföretag för de administrativa kostnaderna i samband med handläggning av en ansökan och tilldelning av EU-miljömärke är 2 000 euro. Den ansökningsavgift som tas ut hos små och medelstora företag samt hos tillverkare och tjänsteleverantörer i utvecklingsländerna är 600 euro. Den ansökningsavgift som tas ut hos mikroföretag är 350 euro.

Ansökningsavgiften tas ut innan granskningen av ansökan inleds. Den avgift som tagits ut återbetalas inte.

7 §
Årsavgift

Hos den som har rätt att använda EU-miljömärke tas det ut en årsavgift från och med det år då märket beviljas.

Årsavgiften för EU-miljömärke är 0,15 procent av den miljömärkta produktens omsättning. En enskild produkts värde bestäms utifrån det skattefria tillverkningspriset för den miljömärkta produkten. Årsavgiften för tjänster som har fått EU-miljömärke bestäms utifrån tjänstens anskaffningspris. Årsavgiften sänks med 15 procent, om det företag som ansöker om miljömärke är registrerat enligt gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning, nedan EMAS-ordningen. Bestämmelser om övriga sänkningar av avgifterna för EU-miljömärket finns i förordningen om ett EU-miljömärke.

Årsavgiften är högst 25 000 euro och minst 500 euro per produktgrupp och sökande.

8 §
Övriga avgifter

När den som har rätt att använda EU-miljömärke ansöker om väsentlig förändring eller utökad användning av denna rätt debiteras en ersättning på 115 euro per timme för administrativa kostnader i samband med handläggningen. Ersättningen får uppgå till högst 2 000 euro för storföretag, 600 euro för små och medelstora företag och 350 euro för mikroföretag.

Hos den som har rätt att använda EU-miljömärke tas det ut de kostnader som orsakas av kontroll- och verifieringsbesök.

9 §
Övriga skyldigheter för den som ansöker om märke

Sökande som har ISO 14001-certifiering ska varje år visa att de fullgör åtagandet. Sökande som är registrerade enligt EMAS-ordningen ska lämna in en kopia av sin årligen kontrollerade miljöredovisning till Motiva Services Oy.

Om betalningen av en avgift som gäller EU-miljömärke försenas tas det ut dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (633/1982). En avgift enligt denna lag är direkt utsökbar. Bestämmelser om uttag av avgifter finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om en avgift som gäller EU-miljömärke för en innehavare av rätt att använda miljömärket går till utsökning, återtas tillståndet att använda EU-miljömärke.

10 §
Straff för brott mot tystnadsplikten

Straff för brott mot det förbud som det föreskrivs om i artikel 10.6 i förordningen om ett EU-miljömärke utdöms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

11 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av Motiva Services Oy om att påföra avgift får begäras hos Motiva Services Oy på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Ändring i ett omprövningsbeslut och ändring i ett beslut av Motiva Services Oy som gäller beviljande av EU-miljömärke får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) och miljöministeriets förordning om avgifter för Europeiska unionens miljömärke (361/2011).

På en årsavgift vars grund har uppkommit före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 94/2014
MiUB 8/2014
RSv 98/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (32010R0066); EUT L 27, 30.1.2010, s. 1

  Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.