828/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 1 § och 3 § 2 mom. 4 punkten, sådana de lyder, 1 § i lag 888/2010 och 3 § 2 mom. 4 punkten i lag 769/2012, samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

1 §
Lagens syfte

Denna lag gäller säkerhetsrätter som används på finansmarknaden och vid företagsfinansiering, när den säkerhet som ställts för en skuld utgörs av värdepapper, kontopengar eller lånefordringar.

Lagen gäller också vissa andra säkerheter som används på finansmarknaden så som föreskrivs i 12 a §.

3 §
Definitioner

Med institut avses i denna lag


4) centrala motparter enligt 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) samt clearingmedlemmar enligt 6 punkten och clearingorganisationer enligt 8 punkten i den paragrafen,


12 a §
Vissa andra säkerheter

Bestämmelserna i denna lag om värdepapper, kontopengar och lånefordringar tillämpas på motsvarande sätt på annan egendom som en central motpart enligt 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet godkänner som säkerhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2014.

RP 114/2014
EkUB 14/2014
RSv 100/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012R0648); EUT L 201, 27.7.2012, s. 1—59

Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.