826/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 8 §, sådan den lyder i lagarna 1120/1996 och 563/2004, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder i lagarna 1120/1996, 611/2009 och 510/2010, ett nytt 4 mom. och till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

Bestämmelserna om förskottsinnehållning i lagen om förskottsuppbörd och de bestämmelser och föreskrifter om förskottsinnehållning som utfärdats eller meddelats med stöd av den lagen ska iakttas i frågor som gäller den som är skyldig att uppbära källskatt, förfarandet vid skatteuppbörden, räntepåföljder och andra påföljder på grund av att uppbörds- och redovisningsskyldigheten har försummats, betalning och övervakning av källskatt, deklarationsskyldighet för den som gör en betalning samt avdrag av källskatt som den som är skyldig att uppbära skatt har betalt till ett för stort belopp.

11 §

På den källskatt enligt 2 mom. som ska återbetalas (återbäring av källskatt) betalas ränta. På räntan tillämpas bestämmelserna om samfundsränta som återbärs och återbäringsränta i 40—46 och 77 § i lagen om beskattningsförfarande. Ränta på en återbetalning enligt 3 f § ska betalas antingen från och med dagen efter sista inlämningsdagen för skattedeklarationen eller från och med den dag när det har gått ett år sedan i 3 f § avsedda ansökan om återbetalning av källskatt och upplysningar till stöd för denna tagits emot, beroende på vilket av dessa datum som infaller först.

18 §

Om förskottsinnehållning har verkställts på inkomst som inkomsttagaren ska beskattas för enligt bestämmelser som gäller källskatt, ska på förskottsinnehållningen tillämpas de bestämmelser som gäller uppburen källskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 11 § 4 mom. tillämpas första gången på källskatt som återbetalas för 2014.

RP 95/2014
FiUB 9/2014
RSv 96/2014

Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.