824/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 20 § 3 mom., och

fogas till lagen en ny 20 a § som följer:

Biträde och försvarare
20 a §
Skriftlig underrättelse om rättigheter

När den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats i Finland, ska polisen utan dröjsmål underrätta honom eller henne om

1) rätten att ta del av innehållet i framställningen om gripande och utlämning,

2) rätten att anlita biträde,

3) rätten att få en försvarare, om den som begärs utlämnad begär det,

4) rätten till tolkning samt översättning av framställningen om gripande och utlämning så som föreskrivs i 21 § 2 och 3 mom.,

5) rätten att bestämma om han eller hon samtycker till utlämningen,

6) rätten att bli hörd i tingsrätten med anledning av innehållet i framställningen om utlämning, samt

7) rätten att ta del av den utevarodom som ligger till grund för framställningen om utlämning, om den som begärs utlämnad begär det.

Den som begärs utlämnad ska skriftligen underrättas om de rättigheter som avses i 1 mom. på ett språk som han eller hon förstår.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 71/2014
LaUB 7/2014
RSv 90/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU (32012L0013); EUT L 142, 1.6.2012, s. 1

Helsingfors den 17 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.