799/2014

Utfärdad i Helsingfors den 9 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om yrkesutbildning (811/1998) 2 och 4 §, 10 § 1, 3 och 5 mom., 12, 12 a, 14 och 19 §,

ändras förordningens rubrik, rubriken för 1 kap., det inledande stycket i 1 §, 3 och 5 §, 6 § 2 mom. 1 punkten, 11a, 13 och 16 §,

av dem det inledande stycket sådant det lyder i förordning 881/2003, 3, 5, 11 a § sådana de lyder i förordning 603/2005, 13 § sådan den lyder i förordning 488/2008 och 16 § sådan den lyder i förordning 1032/2011, samt

fogas till förordningen nya 5 a och 13 a § som följer:

Statsrådets förordning

om grundläggande yrkesutbildning

1 kap.

Examina och undervisning

1 §
Utbildningsområden

Grundläggande yrkesutbildning ordnas och finansieras på följande utbildningsområden:


3 §
Utbildningsanordnarens läroplan

Utbildningsanordnaren ska i sin läroplan besluta om åtminstone följande frågor som gäller den utbildning som ordnas:

1) de sätt som utbildningen genomförs på,

2) genomförande av utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter,

3) den studerandes möjligheter till individuellaval samt ordnande av examensdelar i samarbete med andra utbildningsanordnare och arbetslivet,

4) genomförande av studiehandledning och utarbetande av den studerandes personliga studieplan,

5) genomförande av specialundervisning och utarbetande av den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas,

6) de allmänna principerna för bedömningen av studerande, samt

7) förfarandena vid identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande.

Dessutom ska utbildningsanordnaren i sin läroplan för varje examen besluta om:

1) utbudet av examensdelar,

2) ordningsföljden för avläggandet av examensdelarna,

3) hur och när utbildningen genomförs samt om inlärningsmiljön, samt

4) bedömningen av den studerandes kunnande enligt planen som avses i 25 § 4 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning.

5 §
Avtal om utbildning och yrkesprov på en arbetsplats i samband med praktiska uppgifter

I det avtal som enligt 16 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), ingås mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren avtalas om

1) parternas uppgifter,

2) hur handledningen av den studerande, bedömningen av den studerandes inlärning och kunnande samt de yrkesprov som ingår i bedömningen av kunnandet ska ordnas,

3) ersättningar som eventuellt ska betalas till arbetsgivaren, samt

4)  andra nödvändiga omständigheter som hänför sig till ordnandet av utbildningen och yrkesproven.

I fråga om utbildning som sker på en arbetsplats avtalas dessutom om längden på och tidpunkten för utbildningen samt om kunnande som ska förvärvas på arbetsplatsen i enlighet med examensgrunderna. Vid behov avtalas särskilt för varje studerande om de frågor som nämns i detta moment.

Det som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas också när den studerande står i arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren.

5 a §
Inlärning i arbetet

Yrkesinriktade grundexamina som avläggs inom den grundläggande yrkesutbildningen ska inbegripa kunnande genom inlärning i arbetet omfattande minst 30 kompetenspoäng.

6 §
Läroavtal

Till läroavtalet skall fogas ett personligt studieprogram för den studerande av vilket framgår

1) den examen som ska avläggas, den examensgrund som ska iakttas samt examens omfattning eller målen för annan utbildning än sådan som syftar till examen,


11 a §
Förvaring av bedömningsmaterialet

En studerande ska ges möjlighet att ta del av det material för bedömningen av kunnandet som tagits upp i skriftlig eller i annan form. Det material som ligger till grund för bedömningen ska sparas minst sex månader efter det att vitsord har getts.

13 §
Innehållet i betyg och undertecknandet av dem

Det examensbetyg som avses i 25 e § 1 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning består av

1) ett avgångsbetyg, och

2) ett yrkesprovsbetyg.

Det betyg över avlagda examensdelar som avses i 25 e § 3 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning består av

1) ett betyg över avlagda examensdelar, och

2) ett betyg över avlagda yrkesprov.

De betyg som avses i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 1 punkten innehåller avlagda examensdelar och vitsorden för dem. Betygen undertecknas av utbildningsanordnaren.

De betyg som avses i 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten innehåller avlagda yrkesprov och vitsorden för dem. Betygen undertecknas av ordföranden i det organ som svarar för planeringen och genomförandet av yrkesprov.

13 a §
Bilagor till betygen

Till de betyg som avses i 25 e § i lagen om grundläggande yrkesutbildning ska fogas ett utdrag ur studieprestationsregistret eller motsvarande utredning, av vilken framgår de delområden som ingår i de gemensamma examensdelarna och bedömningen av kunnandet i fråga om dessa samt andra helheter som är mindre än en examensdel.

På den studerandes begäran ska utbildningsanordnaren ges ett tillägg som är avsett särskilt för internationellt bruk och som innehåller uppgifter om det kunnande som examen ger samt om examens nivå och ställning i det finländska utbildningssystemet.

Till betyget över avlagda examensdelar ska fogas en utredning över den yrkesskicklighet som bygger på regleringen som gäller branschen som den studerande har på basis av de avlagda examensdelarna.

16 §
Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 32 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesinriktade grundexamina:

1) inom det humanistiska och pedagogiska området: grundexamen i barn- och familjearbete, grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion och grundexamen i teckenspråkshandledning,

2) inom teknik och kommunikation: grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i flygledning, inom grundexamen i logistik kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, inom grundexamen inom byggnadsbranschen kompetensområdet för schaktningsmaskintransport samt grundexamen i sjöfart,

3) inom naturbruk och miljöområdet: inom grundexamen inom skogsbranschen kompetensområdet för körning av skogsmaskiner och inom grundexamen i natur och miljö kompetensområdet för miljö,

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen i tandteknik, grundexamen inom läkemedelsbranschen och grundexamen i idrott.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

En hänvisning till förordningen om yrkesutbildning (811/1998) någon annanstans i lagstiftningen avser efter ikraftträdandet av denna förordning en hänvisning till denna förordning.

Helsingfors den 9 oktober 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.