793/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 oktober 2014

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 4 § 1 mom. och 17 § 1 mom., av dem 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1234/2011, samt

fogas till lagen en ny 17 a § och ett nytt 3 a kap. som följer:

4 §
Sekretessbelagda beskattningsuppgifter

Beskattningshandlingar som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana beskattningshandlingar av vilka framgår uppgifter om en identifierbar skattskyldig ska vara sekretessbelagda, med de undantag som föreskrivs i 5—9, 20 d och 21 §.


17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen

1) till arbetsgivare eller motsvarande betalare av prestationer lämna ut de uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har specificerat,

2) till den som betalar ut pensioner eller förmåner lämna ut uppgift om förskottsinnehållningsprocent och andra uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har specificerat.


17 a §
Utlämnande av uppgifter om skattenummer

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen

1) till en arbetsgivare inom byggbranschen eller till en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar i 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) avsedda personkort som ska medföras på en gemensam byggarbetsplats, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011),

2) till arbetarskyddsmyndigheten lämna uppgift om skattenummer för personer som myndigheten specificerat för tillsyn över att arbetarskyddslagen iakttas.

Uppgifterna får också lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller annars elektroniskt.

3 a kap.

Registret över företags skatteskulder och utlämnande av uppgifter i det

20 a §
Registret över företags skatteskulder

På basis av uppgifter som Skatteförvaltningen innehar för verkställande av beskattningen ska Skatteförvaltningen föra ett register över företags skatteskulder och försummelser av deklarationsskyldigheten (skatteskuldsregister) på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Med företag avses i företags- och organisationsdatasystemet registrerade företag och organisationer enligt 3 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten i företags- och organisationsdatalagen samt fysiska personer och dödsbon enligt 1 punkten i nämnda moment som har antecknats i handelsregistret eller registret över mervärdesskattskyldiga.

Ändamålet med skatteskuldsregistret är att effektivisera skattebetalningen och fullgörandet av deklarationsskyldigheten samt att den utredningsskyldighet som i lag föreskrivs för näringsutövare fullgörs.

20 b §
Skatteskuldsregistrets datainnehåll och antecknande av uppgifter i registret

I skatteskuldsregistret antecknas följande uppgifter:

1) som individualiseringsuppgifter företagets namn samt företags- och organisationsnummer,

2) som uppgift om skatteskuld uppgift om huruvida företaget har sådana förfallna och obetalda skatter och avgifter som Skatteförvaltningen uppbär, till ett belopp av minst 10 000 euro och beträffande vilka Skatteförvaltningen inte har vidtagit betalningsarrangemang eller en besvärsmyndighet inte har förordnat att verkställigheten ska avbrytas,

3) som uppgift om försummelser av deklarationsskyldigheten uppgift om huruvida företaget har underlåtit att deklarera mervärdesskatt eller förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift.

Uppgifter om ett företag kan antecknas i skatteskuldsregistret tidigast två veckor efter den dag då företaget enligt 47 § i skattekontolagen (604/2009) anses ha fått kännedom om ett skattekontoutdrag där företaget har påmints om att försummelsen antecknas i skatteskuldsregistret. Om försummelsen gäller fullgörandet av deklarationsskyldigheten eller någon annan skatt eller avgift än de som avses i 1 § 2 och 3 mom. i skattekontolagen, är tidsfristen två veckor från den dag då påminnelsen har sänts per post. Uppgift om en skatteskuld som gäller en skatt eller avgift som avses i 1 § 2 och 3 mom. i skattekontolagen får dock inte antecknas i registret förrän den har avförts från skattekontot för indrivningsåtgärder.

Uppgift om skatteskulder och försummelser av deklarationsskyldigheten antecknas i registret den sista dagen i den månad under vilken förutsättningarna enligt 2 mom. för antecknande i registret har uppfyllts.

Uppgifter om ett företag kan antecknas i registret trots 2 mom., om den påminnelse som avses där inte har kunnat sändas per post till företaget på grund av bristfälliga kontaktuppgifter.

Bestämmelserna om skatteskuld i denna lag gäller på motsvarande sätt Skatteförvaltningens fordran till följd av skatteförhöjning, dröjsmålspåföljd eller någon annan påföljd som enligt skattelagstiftningen påförts eller ska betalas på grund av försummelse eller på kreditering som ska återkrävas enligt skattekontolagen, med undantag för förseningsränta enligt 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

20 c §
Avförande av uppgifter i skatteskuldsregistret

En uppgift om en skatteskuld ska avföras ur skatteskuldsregistret utan dröjsmål när skatteskulden på grund av betalning eller betalningsarrangemang understiger det belopp som anges i 20 b § 1 mom. 2 punkten och uppgift om betalningen elektroniskt har registrerats på Skatteförvaltningens konto eller betalningsarrangemang har vidtagits eller om Skatteförvaltningen har fått information om ett beslut om att besvärsmyndigheten har förordnat att verkställigheten ska avbrytas. Om det sammanlagda beloppet av skatteskulderna av någon annan orsak understiger nämnda belopp, ska uppgiften om skatteskulden likaså avföras ur registret utan dröjsmål.

En uppgift om försummelse av deklarationsskyldigheten ska avföras ur registret utan dröjsmål efter det att deklarationsskyldigheten har fullgjorts, dock senast sex månader efter utgången av den period som försummelsen av deklarationsskyldigheten gäller.

Uppgifterna om registeranteckningar ska bevaras fem år från utgången av det år då uppgiften om en skatteskuld eller försummelse av deklarationsskyldigheten har avförts ur registret.

20 d §
Utlämnande av uppgifter i skatteskuldsregistret genom en nättjänst

Var och en har rätt att genom att specificera ett företag med företags- och organisationsnumret ur skatteskuldsregistret få i registret lagrade uppgifter om andra företag än de i 20 a § 1 mom. avsedda fysiska personer och dödsbon. Med avvikelse från det som föreskrivs i 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnar Skatteförvaltningen ut uppgifter endast genom en informationstjänst som genomförs i form av en nättjänst, om det inte föreskrivs något annat om utlämnande av uppgifter i denna eller någon annan lag.

På de uppgifter som avses i 1 mom. tillämpas inte det som i 21 § i kreditupplysningslagen (527/2007) föreskrivs om antecknande av uppgifter ur offentliga register i kreditupplysningsregistret.

20 e §
Utlämnande av uppgifter i skatteskuldsregistret till beställare och upphandlingsenheter

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen lämna ut uppgifter i skatteskuldsregistret om fysiska personer och dödsbon enligt 20 a § 1 mom.

1) till en beställare som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft för fullgörande av den utredningsskyldighet som föreskrivs i 5 § 1 mom. 3 punkten i den lagen,

2) till en upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) om anbudsgivare eller anbudssökande som avses i den lagen för att utreda den grund för uteslutning som avses i 54 § 1 mom. 5 punkten i den lagen; uppgifterna kan lämnas ut trots att den nämnda lagen inte tillämpas på upphandlingen på grund av värdet av upphandlingen eller av någon annan orsak.

Uppgifter om ett enskilt företag kan i de fall som avses i 1 mom. förmedlas med hjälp av ett elektroniskt förfrågningssystem till en sådan beställare eller upphandlande enhet som kan identifieras på ett tillförlitligt sätt som godkänns inom Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen övervakar användningen av uppgifterna i förfrågningssystemet på det sätt som föreskrivs särskilt.

Skatteförvaltningen får besluta att uppgifter i skatteskuldsregistret ska lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning eller annars elektroniskt till en beställare eller upphandlande enhet för de ändamål som föreskrivs i 1 mom. För att uppgifterna ska lämnas ut krävs det att beställaren eller den upphandlande enheten ger Skatteförvaltningen en utredning om att uppgifterna skyddas på ändamålsenligt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

Bestämmelserna i 3 a kap. tillämpas också på sådana skatteskulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande samt på sådana försummelser av deklarationsskyldigheten som har inträffat före lagens ikraftträdande. Innan lagen träder i kraft kan Skatteförvaltningen ge påminnelser som avses i 20 b § 2 mom. samt vidta andra åtgärder som krävs för verkställigheten av lagen.

RP 204/2013
FiUB 8/2014
GrUU 4/2014
RSv 89/2014

Helsingfors den 3 oktober 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.