785/2014

Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättande av skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till förordningen om ersättande av skördeskador (297/2008) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Värderingsavgifter och ersättningar

För värdering av lägenhetsbestämda skördeskador kan kommunen hos den som söker skördeskadeersättning ta ut en avgift som uppgår till högst 20 euro per värderingsgång och därtill högst 2 euro för varje påbörjat hektar av skadeområdet.

För sakkunniginsatser som används vid värdering av skördeskador kan ersättning betalas enligt följande:

1) för den tid som använts till uppgiften högst 50 euro i timarvode, och

2) i resekostnadsersättning högst maximibeloppet av en ersättning som ska betraktas såsom skattefri enligt skattestyrelsens för tillfället gällande beslut om skattefria resekostnadsersättningar.


Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2014.

  Helsingfors den 2 oktober 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.