762/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet bemyndigas att till Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (bolaget), som ska bildas för att fortsätta verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen vilka hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen har i sin besittning samt deras affärsverksamhet. Överlåtelsefullmakten gäller inte Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet eller egendom, immateriella rättigheter eller affärsverksamhet i anslutning till ackrediteringsenhetens verksamhet. Bestämmelser om ackrediteringsenhetens ställning finns i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010).

Bestämmelser om bolagets verksamhet och ställning finns i lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014).

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier i bolaget.

2 §
Överlåtelsevillkor

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas, dess värde och överlåtelsevillkoren. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang i samband med egendomsöverlåtelsen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i aktiebolaget mot aktier.

3 §
Beskattning

Bolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse enligt 1 och 2 § mot aktier i det aktiebolag som bildas.

I inkomstbeskattningen iakttas bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

4 §
Ansvar för förbindelser

Bolaget svarar för sådana skuld-, hyres-, service-, anskaffnings- och leveransavtal och för andra motsvarande förbindelser som Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och verksamhet som har överlåtits till bolaget.

Staten har sekundärt ansvar för sådana förbindelser som enligt 1 mom. övergår på bolaget, om inte motparten godkänner att ansvaret överförs på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten betalar på basis av sitt ansvar enligt detta moment.

5 §
Ändring av de anställdas anställningsförhållande

I bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen (55/2001) och statstjänstemannalagen (750/1994) anges hur personalens ställning ska ordnas. Tjänsterna vid Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen dras in, och tjänsteförhållanden som baserar sig på dem samt tjänsteförhållanden för viss tid upphör utan uppsägning den 31 december 2014. De anställda övergår till bolaget i arbetsavtalsförhållande från och med den 1 januari 2015. Personal i arbetsavtalsförhållande vid Tekniska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen anställs genom arbetsavtal hos bolaget den 1 januari 2015.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) och lagen om mätteknikcentralen (1149/1990).

Statsrådet får vidta åtgärder enligt 1 och 2 § innan lagen träder i kraft. Bolagsordningen för bolaget får fastställas och bolaget införas i handelsregistret innan denna lag träder i kraft.

På bokslutet för och revisionen av Teknologiska forskningscentralen VTT:s och Mätteknikcentralens sista verksamhetsperiod tillämpas vad som föreskrivs i de lagar som nämns i 2 mom. och i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av denna. Bolaget sköter till denna del Teknologiska forskningscentralen VTT:s och Mätteknikcentralens uppgifter.

RP 74/2014
EkUB 10/2014
RSv 84/2014

Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.