731/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 1 § 3 mom. och 13 §, sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 1534/2011 och 13 § i lag 885/2010,

ändras 4 § 3 mom. samt 11, 12 och 14 §, av dem 4 § 3 mom. och 12 § sådana de lyder i lag 885/2010, samt

fogas till lagen ny 20 a § som följer:

4 §
Säkerhetsmyndigheterna och deras uppgifter

De utsedda säkerhetsmyndigheterna utför de uppgifter som föreskrivs för dem i denna lag och andra uppgifter som följer av internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Försvarsministeriet, huvudstaben och skyddspolisen är den nationella säkerhetsmyndighetens sakkunniga i ärenden som gäller personalsäkerhet, företagssäkerhet och lokalsäkerhet samt Kommunikationsverket i ärenden som gäller informationssäkerhet i fråga om informationssystem och datakommunikation.

11 §
Intyg över säkerhetsutredning av person, dess giltighet och återkallelse

En sådan säkerhetsutredning av person som förutsätts i en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet ska göras på det sätt som föreskrivs i säkerhetsutredningslagen (726/2014). Ett intyg över säkerhetsutredning av person utfärdas dock av den nationella säkerhetsmyndigheten, om inte något annat följer av särskilda skäl. För utfärdandet av intyg och prövningen i anslutning till detta ska den myndighet som gjort utredningen trots sekretessbestämmelserna lämna den nationella säkerhetsmyndigheten information om alla sådana omständigheter som vid utredningen framkommit i fråga om den som utredningen gäller.

När den nationella säkerhetsmyndigheten bedömer huruvida ett intyg över säkerhetsutredning av person ska utfärdas, hur länge ett intyg över säkerhetsutredningen ska vara giltigt och huruvida ett intyg ska återkallas ska den tillämpa 11, 23, 32 samt 53—55 § i säkerhetsutredningslagen. För utfärdande av ett intyg kan den nationella säkerhetsmyndigheten intervjua den som utredningen gäller.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten vägrar att utfärda ett intyg över säkerhetsutredning av person, ska den meddela skälen för detta i ett skriftligt beslut som ges till den som ansökt om utredningen och den som utredningen gäller.

12 §
Intyg över säkerhetsutredning av företag, dess giltighet och återkallelse

En säkerhetsutredning av företag som förutsätts i en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet ska göras på det sätt som föreskrivs i säkerhetsutredningslagen. Ett intyg över säkerhetsutredning av företag utfärdas dock av den nationella säkerhetsmyndigheten, om inte något annat följer av särskilda skäl. För utfärdandet av intyg och prövningen i anslutning till detta ska den myndighet som gjort utredningen trots sekretessbestämmelserna lämna den nationella säkerhetsmyndigheten information om alla sådana omständigheter som vid utredningen framkommit i fråga om den som utredningen gäller.

I fråga om giltighet för och återkallelse av ett intyg över säkerhetsutredning av företag som den nationella säkerhetsmyndigheten utfärdat tillämpas 53—55 § i säkerhetsutredningslagen.

Om den nationella säkerhetsmyndigheten vägrar att utfärda ett intyg över säkerhetsutredning av företag, ska den meddela skälen för detta i ett skriftligt beslut som ges till den som ansökt om utredningen och den som utredningen gäller.

14 §
Anteckning av uppgifter om intyg i registret över säkerhetsutredningar

Den nationella säkerhetsmyndigheten ska i det register över säkerhetsutredningar som avses i säkerhetsutredningslagen föra in uppgifter om de intyg över säkerhetsutredning av person och de intyg över säkerhetsutredning av företag som den har utfärdat.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 a §
Andringssökande

Beslut som den nationella säkerhetsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut genom vilket den nationella säkerhetsmyndigheten har vägrat utfärda ett intyg över säkerhetsutredning får överklagas genom besvär endast om intyget över säkerhetsutredningen är en förutsättning för skötseln av en sådan tjänst eller ett sådant uppdrag, för vilka den som väljs enligt internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet ska ha ett intyg över säkerhetsutredning.

Ett beslut som gäller att utfärda eller återta ett intyg över säkerhetsutredning får överklagas såväl av den som ansökt om säkerhetsutredningen som av den som utredningen gäller.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.