727/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011) 4 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

4 §
Behandlingen av ansökan

Innan ett bedömningsorgan för informationssäkerhet godkänns ska Kommunikationsverket ge skyddspolisen tillfälle att yttra sig om tillförlitligheten hos bedömningsorganets ansvariga personer och om säkerheten i bedömningsorganets lokaler. När skyddspolisen sammanställer sitt utlåtande ska den iaktta det som föreskrivs i säkerhetsutredningslagen (726/2014).

13 a §
Registrering av uppgifter i registret över säkerhetsutredningar

Kommunikationsverket ska i det register över säkerhetsutredningar som avses i säkerhetsutredningslagen anteckna uppgifter om godkända bedömningsorgan samt uppgifter som ingår i intyg som getts till bedömningsorgan. Återkallelsen av ett godkännande ska omedelbart antecknas i registret.

Ett godkänt bedömningsorgan kan för anteckning i registret över säkerhetsutredningar och för vidarebefordran ur registret lämna Kommunikationsverket uppgifter om dem som det har bedömt och om innehållet i det intyg som det har utfärdat, om inte den som bedömningen gäller har förbjudit detta. Före underrättelsen ska den som bedömningen gäller informeras om syftet med databehandlingen och den reglering som gäller den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 57/2013
FvUB 16/2014
RSv 79/2014

  Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.