715/2014

Utfärdad i Helsingfors den 4 september 2014

Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen om Naturresursinstitutet (561/2014) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem det sist nämnda momentet sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Naturresursinstitutets uppgifter

Naturresursinstitutet har till uppgift att bedriva sådan vetenskaplig forskning och utveckling, överföring av kunskap och teknologi samt statistikframställning som gäller

1) jordbruk och livsmedelsekonomi,

2) utveckling av landsbygden,

3) skogsbruk,

4) fiskeri- och vilthushållning,

5) renhushållning,

6) andra näringar som grundar sig på förnybara naturresurser,

7) naturens rekreationsanvändning samt vattenvårds- och havsvårdsförvaltning, om uppgiften inte åligger någon annan myndighet.

Naturresursinstitutet ska dessutom

1) producera information som gäller förhållandena och utvecklingen i produktionsmiljön för jordbruk, livsmedelsekonomi, skogsbruk och renhushållning samt landsbygdens, skogresursernas, skogarnas, vilt- och fiskresursernas och inom sitt eget verksamhetsområde vattnens och havets utveckling och tillstånd,

2) producera information om konsekvenserna av de näringar som avses i 1 mom. och av annat utnyttjande av förnybara naturresurser samt om utsläppsminskningen av klimatförändringen och anpassningen till den, om uppgiften inte åligger någon annan myndighet,

3) sörja för åtgärder som gäller de genetiska resursernas mångfald och hållbara användning inom jordbruk, livsmedelsekonomi, skogsbruk och fiskerihushållning,

4) följa förekomsten av främmande arter och producera information för bekämpningen av invasiva främmande arter, om uppgiften inte åligger någon annan myndighet,

5) sköta skogsträdsförädlingsverksamheten.

Naturresursinstitutet är det samordningsorgan som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen.

2 §
Direktion

Direktionens uppgift är att stödja Naturresursinstitutets ledning i arbetet, lämna förslag till verksamhetens strategiska fokusering och främja samarbetet med intressentgrupperna.

Direktionen består av högst sju medlemmar. Statsrådet utser direktionens ordförande och vice ordförande bland medlemmarna. Till direktionen hör dessutom en medlem som Naturresursinstitutets personal utsett inom sig som sin representant. Generaldirektören är föredragande i ärenden som behandlas av direktionen.

Direktionen tillsätts för viss tid, högst tre år åt gången. Om direktionens ordförande eller vice ordförande eller en medlem, med undantag av personalrepresentanten, avgår eller är förhindrad att sköta uppgiften, ska jord- och skogsbruksministeriet utse en ny ordförande, vice ordförande eller medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktionens arvoden.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Direktionen är beslutför när sammanträdets ordförande och minst hälften av de andra medlemmarna är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska den mening som ordföranden biträder gällas som beslut.

3 §
Direktionens beslutanderätt

Direktionen beslutar om

1) de strategiska riktlinjerna och målen för Naturresursinstitutets verksamhet enligt de målsättningar som angetts i resultatavtalet,

2) budgetförslaget, den fleråriga verksamhets- och ekonomiplanen samt godkännande av bokslutet,

3) andra frågor som är vittsyftande och principiellt viktiga med tanke på Naturresursinstitutet och som generaldirektören eller direktionens ordförande vill att direktionen behandlar,

4) tillsättande av delegationer.

4 §
Statistikdirektörens uppgifter och särskilda beslutanderätt

För en högklassig och resultatrik framställning av den statistik som hör till Naturresursinstitutets uppgifter svarar en statistikdirektör.

Statistikdirektören avgör ärenden som gäller

1) insamling av statistiska uppgifter,

2) befrielse från skyldighet att lämna uppgifter,

3) bevarande, utlämnande eller annan behandling av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål eller rätt att få tillgång till uppgifterna,

4) statistikprogrammet, framställning och publicering av statistik.

5 §
Personalen

Generaldirektören utnämner innehavare av tjänster vid Naturresursinstitutet, om inte något annat föreskrivs eller beslutanderätten genom arbetsordningen ålagts någon annan tjänsteman. Vad som ovan föreskrivs om utnämning till tjänster tillämpas också på ingående av arbetsavtal på Naturresursinstitutets vägnar.

En överdirektör som ansvarar för forskning samt en forskningsprofessor har titeln professor. Generaldirektören har också titeln professor om han eller hon avlagt doktorsexamen.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för Naturresursinstitutets tjänster är

1) för en överdirektör, statistikdirektören och en enhetsdirektör högre högskoleexamen samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för en överdirektör som ansvarar för forskning, en professor och en forskningsprofessor doktorsexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt ledarförmåga inom forskningen.

7 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för generaldirektören förordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 4 september 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Susanna Paakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.