711/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008) 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 4 § 1 mom. samt

fogas till 2 § 1 mom. i förordningen en ny 8 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) allmän badstrand varje ytvattenförekomst där den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förväntar sig att ett stort antal personer badar och där den inte har infört ett badförbud eller en anvisning om att undvika bad för en varaktighet av minst en hel badsäsong och om vilken det skall göras en anmälan enligt 13 § 1 mom. 3 punkten i hälsoskyddslagen (763/1994),

2) badsäsong perioden mellan 15.6 och 31.8 under vilken ett stort antal badande kan förväntas vid en allmän badstrand, med undantag av Lapplands landskap samt kommunerna Kuusamo och Taivalkoski där den motsvarande perioden infaller mellan 25.6 och 15.8;


8) stort antal badande ett antal som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anser är stort, med hänsyn till, i synnerhet, tidigare tendenser eller till infrastrukturer eller anläggningar som tillhandahålls eller andra åtgärder som vidtagits för att uppmuntra bad;

4 §
Regelbunden kontroll och övervakning av badvattenkvaliteten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska årligen ange badsäsongens längd och de allmänna badstränder som omfattas av denna förordning samt inför varje badsäsong upprätta en förteckning över dessa badstränder.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2014.

Europarlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG (32006L0007); EUT L 64, s. 37

Helsingfors den 1 september 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.