697/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 augusti 2014

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 1 §, 6 kap. 2 § och 17 kap. 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014) och med stöd av 11 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) koncession för ett kreditinstitut enligt 4 kap. 1 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014),

2) tillstånd enligt 6 kap. 2 § i kreditinstitutslagen att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) koncession för en filial för ett kreditinstitut från tredjeland enligt 17 kap. 2 § 1 mom. i kreditinstitutslagen,

4) koncession för centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt 11 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Det som i denna förordning bestäms om kreditinstitut, tillämpas på motsvarande sätt på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker, om inte något annat bestäms nedan. Denna förordning tillämpas inte på det centralinstitut som bildats på grund av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013).

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte, med undantag för 2 § 3 mom. 1 och 4 punkten och 4 mom., på koncessionsansökan för ett kreditinstitut som bildas i enlighet med 90 § i sparbankslagen (1502/2001) eller 17 § 1 mom. i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.

2 §
Utredning om kreditinstitut som ska bildas

I fråga om ett kreditinstitut som ansöker om koncession ska av den skriftliga ansökan om koncession framgå kreditinstitutets fullständiga firma, använda bifirmor, post- och besöksadress samt hemort.

Om den sökande är ett registrerat aktiebolag, en sparbank eller ett andelslag ska till ansökan fogas

1) kopia av den sökandes gällande bolagsordning eller stadgar,

2) utdrag ur eller kopia av det beslut av bolagsstämman, principalmötet eller andelsstämman jämte eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen eller stadgarna ändrats så att de motsvarar kraven på bolagsordningen eller stadgarna för kreditinstitut och varav framgår sammanslutningens avsikt att söka koncession för kreditinstitut samt den ändrade bolagsordningen eller de ändrade stadgarna,

3) den sökandes handelsregisterutdrag.

Om koncession söks för ett kreditinstitut som ska bildas ska till ansökan, jämte eventuella bilagor, fogas

1) utdrag ur eller kopia av beslutet att bilda kreditinstitutet om en juridisk person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller utredningar om alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden och av den bolagsordning eller de stadgar som tagits in i eller fogats till den,

4) kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Om koncession söks för ett kreditinstitut som bildas i enlighet med 90 § i sparbankslagen eller 17 § 1 mom. i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, ska till koncessionsansökan dessutom, på det sätt som anges i nämnda lagrum, fogas en utredning om att sökandens samtliga tillgångar, skulder och förbindelser har överförts till det kreditinstitut som bildas.

Till en ansökan om koncession för ett kreditinstitut som bildas genom kombinationsfusion eller delning ska en fusionsplan eller delningsplan fogas.

3 §
Startkapital

Om det i 10 kap. 2 § 1 mom. i kreditinstitutslagen avsedda aktiekapital, andelskapital eller grundkapital som förutsätts av ett kreditinstitut är helt betalt vid ansökan om koncession, ska det till ansökan om koncession fogas en utredning om att det belopp som har inbetalts är i sammanslutningens ägo och besittning. Till ansökan ska även fogas ett av sammanslutningens revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om betalning av startkapital har iakttagits.

Om kreditinstitutets startkapital inte har inbetalts vid ansökan om koncession, ska det till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller betalningen av startkapitalet. Utredningen ska innehålla sammanslutningens stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna eller andelarna tecknats samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av startkapital samt tecknarens handelsregisterutdrag.

Om startkapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i sammanslutningen mot aktie eller andel sätta in annan egendom än pengar, eller om startkapitalet helt eller delvis har betalts i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen (624/2006).

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

4 §
Utredning om stiftarna och de viktigaste ägarna

Av ansökan ska framgå stiftarna och sådana ägare av kreditinstitutet vars ägarandel i kreditinstitutet direkt eller indirekt uppgår till minst en tiondel eller medför minst 10 procent av röstetalet. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel av kreditinstitutets aktiekapital, andelskapital eller grundkapital samt stiftarnas och ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska även fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

I fråga om de ägare som avses i 1 mom. ska till ansökan fogas en sådan anmälan jämte bilagor enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen beträffande vilka det föreskrivs i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder (208/2014). De uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas i fråga om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen.

Om inte en enda ägare har en ägarandel som uppgår till minst en tiondel eller medför minst 10 procent av röstetalet, ska de uppgifter som avses i 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. lämnas i fråga om de tjugo största ägarna, om inte Finansinspektionen godkänner att mer begränsade uppgifter lämnas.

Beträffande samtliga stiftare ska de uppgifter som avses i 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. lämnas, om inte Finansinspektionen godkänner att mer begränsade uppgifter lämnas till följd av det höga antalet stiftare.

5 §
Kreditinstitutets ledning

Till ansökan ska fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från den konstituerande stämman, bolagsstämman, principalmötet, andelsstämman, förvaltningsrådets sammanträde och styrelsens sammanträde eller av andra handlingar som uppgjorts av någon utanför sammanslutningen och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i kreditinstitutets förvaltningsråd och styrelse samt sammanslutningens verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga verkställande ledningen.

6 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet

I syfte att utreda om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i kreditinstitutets styrelse samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga verkställande ledningen är lämpliga och tillförlitliga ska till ansökan fogas följande uppgifter om dessa personer:

1) meritförteckning varav framgår personens fullständiga namn, personbeteckning, födelseort, utbildning, ställning i kreditinstitutet och eventuella tidigare uppgifter inom kreditinstitutsbranschen, tidigare arbetserfarenheter samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) intyg över att personen råder över sig själv och sin egendom,

3) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

4) utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregister,

5) utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregister,

6) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som ska innehålla kreditinstitutets namn, personens fullständiga namn, personbeteckning och eventuella tidigare namn, födelseort samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om den förseelse som lett till ovan nämnda påföljd,

7) information om resultatet av en eventuell utredning som en annan stats tillsynsmyndighet som övervakar finansmarknaden har gjort om en persons lämplighet och tillförlitlighet,

8) en utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

I fråga om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga verkställande ledningen för en sammanslutning som äger kreditinstitutet ska till ansökan fogas en utredning om lämpligheten och tillförlitligheten enligt 1 mom., i det fall att sammanslutningens ägarandel i kreditinstitutet uppgår till minst en tiondel. Om någon annan än de som avses ovan utövar faktisk bestämmanderätt i en sammanslutning som är ägare, ska en motsvarande utredning avges om denna. Dessutom ska en motsvarande utredning avges i fråga om en fysisk person som är ägare, om personens ägarandel uppgår till minst en tiondel.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 7 kap. 4 § 2 mom. i kreditinstitutslagen avsett ärende, ska till ansökan fogas ett sådant registerutdrag eller intyg av en myndighet eller en annan registerförare som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag.

7 §
Utredning om betydande bindningar

Till ansökan ska fogas en utredning om betydande bindningar enligt 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

8 §
Revisorer

Av ansökan ska framgå namnen på kreditinstitutets revisorer samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i 12 kap. 14 § i kreditinstitutslagen. Till ansökan ska dessutom fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman, principalmötet, andelsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av revisorer.

9 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att kreditinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska till ansökan fogas

1) en affärsverksamhetsplan och en beskrivning av de mål som ställts för verksamheten för de tre följande åren, av vilka framgår den tilltänkta affärsverksamheten, produkterna, den uppskattade marknadsandelen, kundkretsen, de riskområdesspecifika nivåerna för risktagningen, personalen och belöningssystemen,

2) lönsamhetsbedömningar och lönsamhetsmål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen, inklusive motiveringar till dessa, för de tre följande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig kapitaltäckning och likviditet,

4) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

Affärsverksamhetsplanen ska innehålla en utredning om de funktioner som ska läggas ut på entreprenad eller är tänkta att bedrivas genom ombud. Av ansökan ska framgå namnen på och kontaktuppgifterna för ombuden och dem som sköter sådana funktioner som ska läggas ut på entreprenad.

Om den sökande sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de fem senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in ska till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Till ansökan om koncession för centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker ska fogas de i detta moment avsedda uppgifterna för hela sammanslutningens del.

10 §
Inlåningsverksamhet och mottagande av andra återbetalbara medel från allmänheten

Av affärsverksamhetsplanen ska framgå planerad inlåningsverksamhet eller annat mottagande av återbetalbara medel från allmänheten samt verksamhetens innehåll och omfattning. Av de utredningar som fogas till ansökan ska även framgå det planerade kontosystemet och hur överföringar och uttag av medel från ett konto sker samt utkast till allmänna villkor för de kontoavtal som ingås med kunderna. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om hanteringen och uppföljningen av de risker som har samband med inlåningsverksamheten och mottagandet av andra återbetalbara medel från allmänheten.

Till en inlåningsbanks koncessionsansökan ska fogas en kopia av en ansökan med vilken banken har sökt medlemskap i insättningsgarantifonden.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

11 §
Betalningsförmedling

Till ansökan ska fogas en utredning om hur kreditinstitutets egna och kundernas betalningar förmedlas samt om vilka system för betalningsförmedling kreditinstitutet ämnar ansluta sig till och hur detta går till i praktiken. Dessutom ska en utredning företes om de risker som har anknytning till betalningsförmedlingen och om hanteringen av dem samt en utredning om säkerställandet av kontinuiteten i betalningsförmedlingen vid störningar.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

12 §
Intern kontroll och riskhantering

Till ansökan ska fogas en beskrivning av

1) kreditinstitutets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande samt en utredning om antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

2) hur bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

3) hur den interna revisionen ordnas,

4) hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av övrig intern kontroll i fråga om funktioner som ska läggas ut på entreprenad eller bedrivas genom ombud,

6) rapporteringen av riskerna och resultatet till ledningen och av övrig rapportering till ledningen,

7) hur handlingar förvaras.

Av den i 1 mom. 1 punkten avsedda organisationsbeskrivningen ska framgå varje sådan enhet vars verksamhet kan ge upphov till kredit-, marknads- eller finansieringsrisker eller andra risker som beror på affärsverksamheten.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsordningarna för kreditinstitutets beslutsfattande organ samt de interna verksamhetsregler som tillämpas i kreditinstitutet.

Till ansökan om koncession för centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker ska fogas de i detta moment avsedda uppgifterna för hela sammanslutningens del.

13 §
Kredit-, marknads-, likviditets- och finansieringsrisker

Till ansökan ska fogas följande beskrivningar i fråga om kreditrisken:

1) målen för kreditgivningen och principerna för risktagningen,

2) systemen för identifiering, mätning, uppföljning och kontroll av kreditriskerna,

3) kreditgivningsprocessen,

4) bedömningen av hur kreditriskerna hanteras.

Till ansökan ska dessutom fogas en beskrivning av principerna för hantering av ränte-, valuta-, aktie-, råvaru-, likviditets- och finansieringsriskerna. Beskrivningen ska innehålla riskidentifiering, principerna för riskmätning och de principer enligt vilka risklimiterna ställs samt andra principer enligt vilka risker hanteras. Till ansökan ska fogas en utredning om hur ett handelslager definieras, om principerna för investeringsverksamheten samt om likviditetsreserven.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

14 §
Operativa risker

Till ansökan ska fogas en beskrivning och bedömning av de operativa riskerna i samband med kreditinstitutets alla betydande produkter, funktioner, processer och system samt en beskrivning av förfarandet vid godkännande av en ny produkt eller tjänst. Ansökan ska dessutom innehålla en utredning om kreditinstitutets försäkringsskydd.

Till ansökan ska fogas en utredning om hur kreditinstitutet har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar. Till ansökan ska dessutom fogas kontinuitetsplaner i fråga om kreditinstitutets centrala funktioner.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

15 §
Krav på organiseringen av verksamheten att tillhandahålla investeringstjänster och på förfaringssätten

I fråga om de investerings- och sidotjänster som tillhandahålls ska till ansökan om koncession fogas en utredning om hur kreditinstitutet ser till att de bestämmelser iakttas som gäller organiseringen av verksamheten och förfaringssätten i kundförhållanden och som har samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster liksom att de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk iakttas. Till en inlåningsbanks koncessionsansökan ska fogas en kopia av en ansökan med vilken banken har sökt medlemskap i ersättningsfonden för investerare.

Om den som söker koncession har för avsikt att ordna multilateral handel, ska ett utkast till regler för denna handel fogas till ansökan.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

16 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar i fråga om systemet för identifiering och igenkännande av kunder och i fråga om hur man försäkrar sig om att omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism iakttas. Till ansökan ska vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

17 §
Datasystem och datasäkerhet

Till ansökan ska fogas en beskrivning av kreditinstitutets datasystem och deras reservsystem, dataadministrationsstrategi och organisation för dataadministration. I ansökan ska även sådana datatekniska tjänster som läggs ut på entreprenad beskrivas.

Till ansökan ska fogas en beskrivning av kreditinstitutets organisation för datasäkerhet och av de olika enheternas ansvar och deras hantering av de risker som har samband med datasäkerheten samt en beskrivning av hur kreditinstitutets egen datasäkerhet bedöms. Till ansökan ska dessutom fogas de centrala principer och anvisningar som gäller kreditinstitutets datasäkerhet.

18 §
Bokföringssystemet

Till ansökan ska fogas en utredning om kreditinstitutets bokföringssystem, de bokföringsböcker som används samt verifikationsslagen och förvaringen av verifikationerna.

19 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett kreditinstitut som fått koncession i Finland ska till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) kopia av beslut av kreditinstitutets behöriga organ att etablera en filial i en annan stat,

2) tillstånd att etablera en filial, av den behöriga myndigheten i den stat där filialen ska etableras, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i staten i fråga gällande kreditinstitutens verksamhet och tillsynen över dem,

4) utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen ska etableras har i fråga om filialen,

6) filialens affärsverksamhetsplan,

7) utredning om filialens organisationsstruktur,

8) utredning om filialens ledning och en i 6 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

9) utredning om hur kreditinstitutets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

10) utredning om rapporteringen från filialen till huvudkontoret.

20 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan om koncession för en filial som etableras i Finland av ett kreditinstitut från tredjeland

Ett i 1 kap. 7 § 4 mom. i kreditinstitutslagen avsett kreditinstitut från tredjeland ska till ansökan om koncession för en filial som etableras i Finland i fråga om kreditinstitutet foga

1) utredning varav framgår kreditinstitutets fullständiga firma, använda bifirmor, hemstat, hemort och plats där huvudkontoret är beläget samt kontaktuppgifter,

2) en officiellt bestyrkt kopia av kreditinstitutets bolagsordning eller stadgar och av koncessionen i dess hemstat,

3) utdrag ur handelsregistret eller motsvarande register, varav framgår uppgifter om alla medlemmar och suppleanter samt om verkställande direktören och dennes ställföreträdare i kreditinstitutets förvaltningsråd och styrelse eller motsvarande organ,

4) tillstånd av den behöriga myndigheten i hemstaten att etablera en filial i Finland, om ett sådant tillstånd enligt lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat är en förutsättning för etableringen av en filial,

5) utdrag ur eller kopia av det beslut av kreditinstitutets beslutande organ genom vilket man har fattat beslut om att etablera en filial i Finland samt en utredning om förfarandet vid etableringen,

6) utredning om kreditinstitutets aktiekapital eller annat grundkapital, stora exponeringar samt kapitaltäckning och likviditet,

7) utredning om att kreditinstitutet uppfyller kapitaltäcknings- och likviditetskraven enligt lagstiftningen i kreditinstitutets hemland,

8) dels en utredning innehållande de uppgifter som anges i 4 § och som gäller betydande ägare av kreditinstitutet, dels de utredningar om kreditinstitutet, dess högsta ledning och revisorer som anges i 6—8 §, 9 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 14 §.

I fråga om filialen ska till ansökan om koncession fogas

1) utredning varav framgår filialens post- och besöksadress,

2) filialens affärsverksamhetsplan som ska innehålla de utredningar som avses i 9 § 1 och 2 mom. och 10—18 §,

3) utredning om filialens interna styrning och en i 6 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens direktör,

4) utredning om det kapital på minst fem miljoner euro som i Finland är tillgängligt för filialen och om investeringen av detta kapital i Finland,

5) utredning om systemet för rapportering från filialen till huvudkontoret och till de övervakande myndigheterna,

I fråga om lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat ska till ansökan fogas

1) utredning om Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i kreditinstitutets hemstat,

2) utredning om lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat gällande kreditinstitutens verksamhet och tillsynen över dem samt en utredning om lagstiftningen gällande förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet.

Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om systemet för insättningsgaranti i kreditinstitutets hemstat och om det system i kreditinstitutets hemstat som motsvarar ersättningsfonden för investerarskydd samt en utredning om kreditinstitutet och dess filial i utlandet omfattas av dessa system. Av utredningen ska framgå nivån på skyddet i hemstaten.

Om en i 1 eller 2 mom. avsedd utredning eller uppgift inte kan läggas fram till följd av en främmande stats lagstiftning eller av något annat tungt vägande skäl, kan Finansinspektionen godkänna någon annan därmed jämförbar utredning eller uppgift.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Helsingfors den 28 augusti 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Äldre regeringssekreterare
Miki Kuusinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.