680/2014

 Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2014

Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande och användning av statsunderstöd avsett för utvecklande av livsmedelskedjan enligt statsbudgeten.

2 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas företag och andra sammanslutningar.

3 §
Projekt som kan beviljas understöd

Understöd kan beviljas för vittgående riksomfattande projekt som främjar livsmedelskedjans verksamhet och som pågår under högst tre års tid.

4 §
Allmänna krav för de projekt som kan beviljas understöd

Understöd kan beviljas för  projekt som gäller främjande av hälsosamma matvanor, om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, rekommendationerna från statens näringsdelegation och statsrådets principbeslut om utvecklingslinjerna för motion och kost som främjar hälsa iakttas i projektet.

Medlemskap i den sammanslutning som är mottagare av understödet får inte utgöra ett villkor för att få tillgång till tjänsterna i anslutning till projektet.

Understöd kan beviljas sådana mikroföretag samt små och medelstora företag som är verksamma inom primär produktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter och som avses i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. För projekt som gäller utvecklingsarbete inom jordbrukssektorn tillämpas inte artikel 1.1 a.

Understöd beviljas inte företag som avses i artikel 1.5 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden och som med stöd av ett beslut av Europeiska kommissionen är föremål för krav på återbetalning av stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Understöd beviljas inte heller sådana företag i svårigheter som avses i artikel 1.6 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

5 §
Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas och användas för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, under förutsättning att verksamheten överensstämmer med artikel 21 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Understöd kan beviljas och användas för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter, under förutsättning att verksamheten överensstämmer med artikel 24 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Understöd kan beviljas och användas för utvecklingsarbete inom jordbrukssektorn, under förutsättning att verksamheten överensstämmer med artikel 31 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

6 §
Understödets belopp

Det beviljade understödets maximibelopp är högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att projektets mål ska nås.

7 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för behövliga och skäliga kostnader för genomförande av stödberättigade åtgärder. Bestämmelser om godtagbara kostnader för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder finns i artikel 21.3 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Bestämmelser om godtagbara kostnader för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter finns i artikel 24.4 och 24.5 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Bestämmelser om godtagbara kostnader för utvecklingsarbete inom jordbrukssektorn finns i artikel 31.6 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Understöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av de kostnader som avses i 1 mom., om understödstagaren visar upp ett intyg från skattemyndigheten eller annan tillförlitlig utredning om att sökanden i sin egen verksamhet inte kan dra av kostnaderna för den aktuella verksamheten.

Allmänna förvaltningskostnader och andra kostnader som ska påföras projektet kan godtas endast till den del som de gäller genomförandet av projektet.

8 §
Begränsningar av de godtagbara kostnaderna

Understöd beviljas inte för kostnader som föranleds av

1) representationsutgifter,

2) finansiella kostnader,

3) kostnader för verksamhet som hör till understödstagarens normala affärsverksamhet,

4) kostnader som betalas som naturaförmån.

Understöd beviljas inte för kostnader enligt artikel 21.3 c och 21.3 d eller artikel 31.6 c i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Av kostnaderna för löner och arvoden godtas inte det belopp som överskrider nivån på de löner och arvoden som betalas inom branschen.

Material och utrustning ska hyras om det inte är förmånligare att anskaffa dem.

Som resekostnader godkänns högst den skattefria ersättning som fastställs i statens resereglemente.

Understöd beviljas inte för kostnader som har uppkommit innan Landsbygdsverket beviljade understödet för främjandet av livsmedelskedjans verksamhet.

9 §
Ansökan om understöd

Understöd söks hos Landsbygdsverket på en av verket fastställd blankett vid en tidpunkt som meddelas särskilt. Understöd ska sökas innan genomförandet av projektet inleds.

I ansökan ska följande uppgifter ges:

1) kontaktinformation för sökanden och en eventuell mottagare av överfört understöd enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) samt ansvariga personer,

2) verksamhetsplanen och den fastställda budgeten för det år för vilket understöd söks,

3) storleken på det understöd som söks och en redogörelse för andra offentliga stöd som sökts för projektet,

4) uppgifter om offentliga understöd som den sökande har fått för liknande projekt under de tre föregående åren,

5) projektplan,

6) på begäran verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för den sökandes senaste räkenskapsår.

Av projektplanen ska framgå följande:

1) projektets mål, sättet att följa upp hur målen uppfyllts och de mätare som används vid uppföljningen,

2) hur projektet genomförs och vilka parter som genomför projektet samt deras arbetsfördelning,

3) projektsamarbete,

4) målgrupper och tidtabell för projektet,

5) finansieringsplan och budget för projektet, uppdelat på funktionerna,

6) projektkommunikation samt en plan för publicering och utnyttjande av resultaten,

7) utnyttjandet av resultaten efter att projektet avslutats,

8) uppskattning av årsverken.

10 §
Redogörelse för användningen av statsunderstödet

Understödstagaren ska ge Landsbygdsverket en redogörelse för användningen av understödet inom tre månader från det att den understödda verksamheten har upphört.

Redogörelsen ska innehålla:

1) en redogörelse för hur projektet genomförs och hur målen för projektet uppnåtts enligt de mätare som angivits i ansökan,

2) en redogörelse för användningen av understödet enligt den budgetspecifikation som ingår i ansökan,

3) provexemplar av allt material som har finansierats med understödet,

4) en redogörelse för anbuds- och urvalsförfarandena vid upphandling,

5) revisorns utlåtande om huruvida understödet har använts enligt understödsbeslutet och huruvida de uppgifter om användningen av medlen som lämnats hos den beviljande myndigheten stämmer överens med understödstagarens bokföring.

Understödstagarens verksamhetsberättelse och bokslut ska lämnas in till Landsbygdsverket genast när de är färdiga, dock senast inom sex månader från det att projektet avslutades.

Om understödet överförs ska en redogörelse för överföringen av understödet och en kopia av det avtal som gäller överföringen samt uppgifter enligt 2 mom. också för mottagaren av överfört understöd lämnas in till Landsbygdsverket.

11 §
Bokföring

Understödstagaren och den eventuella mottagaren av överfört understöd ska bokföra projektet enligt bokföringslagen (1336/1997) med hjälp av ett eget kostnadsställe eller på något annat sätt så att användningen av understödet kan övervakas utan svårighet. Understödstagaren ska bevara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av projektet i enlighet med bokföringslagen.

12 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas i tre poster. De två första posterna uppgår till 40 procent och den sista posten till 20 procent av det beviljade understödet. Statsunderstödets slutliga belopp fastställs utifrån de faktiska och godtagbara kostnaderna. Understödets sista post betalas efter att Landsbygdsverket har godkänt redogörelsen enligt 10 §.

13 §
Myndigheter

Landsbygdsverket svarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till ansökan om, beviljande av och betalning av understöd. Jord- och skogsbruksministeriet styr behandlingen genom att meddela riktlinjerna för beredningen av ansökningsprocessen och genom att bekräfta den projektspecifika dispositionsplanen.

14 §
Beredning av dispositionsplanen

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar årligen Landsbygdsverket riktlinjer för beredningen av en dispositionsplan för anslaget för utvecklande av livsmedelskedjan och de preliminära anslagsramarna för det följande året.

Landsbygdsverket utarbetar för jord- och skogsbruksministeriet ett förslag till en dispositionsplan för anslaget för utvecklande av livsmedelskedjan för det följande året. Dispositionsplanen görs upp projektvis och innehåller understöds- och avtalsvillkor.

15 §
Innehållet i dispositionsplanen

Dispositionsplanen ska innehålla:

1) redogörelser för projekt och projekthelheter och om dem som genomför projekten samt tidtabeller för genomförandet,

2) redogörelser för de kostnader som föranleds av genomförandet av projekt och projekthelheter under året i fråga,

3) redogörelser för de kostnader som föranleds av genomförandet av projekt och projekthelheter som fortsätter under de följande åren.

16 §
Fastställande av dispositionsplanen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen och fattar ett verkställighetsbeslut.

17 §
Verkställighet av dispositionsplanen

Landbygdsverket lämnar årligen till jord- och skogsbruksministeriet en redogörelse för hur anslaget har använts och hur projekten har genomförts.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 augusti 2014.

Understöd enligt denna förordning kan beviljas till och med den 30 juni 2021.

En förutsättning för beviljande och utbetalning av understöd är att Europeiska unionens förfarande för anmälan av statligt stöd fullföljs så att Europeiska kommission inte motsätter sig de förutsättningar för beviljande av stöd som föreskrivs i denna förordning.

Helsingfors den 21 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anna-Leena Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.