675/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

Lag om ändring av 6 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 536/2011, ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Påföljder

Om justitiekanslerns i 1 mom. avsedda avgörande innehåller tillräknande av ett brott, har den som fått en anmärkning rätt att föra avgörandet av skuldfrågan till domstol. Ett yrkande på domstolbehandling ska ges in till justitiekanslern skriftligen inom 30 dagar från den dag då anmärkningen delgavs. Har anmärkningen delgetts per post med brev, anses delgivningen ha skett den sjunde dagen från det brevet sändes, om inte annat visas. Den som fått anmärkningen ska utan dröjsmål underrättas om rättegångens tidpunkt och plats samt om att målet kan avgöras även om han eller hon är frånvarande. Vid behandlingen av målet iakttas i övrigt gällande bestämmelser om rättegång i brottmål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 58/2013
LaUB 5/2014
RSv 68/2014

Helsingfors den 22 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.