660/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 9 § i semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen för sjömän (433/1984) 9 § som följer:

9 §
Framskjutande av semester

Om arbetstagaren på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen när semestern eller en del av semestern börjar eller under semestern, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har även på egen begäran rätt att flytta fram semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under semestern kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att arbetstagaren är arbetsoförmögen medan vården pågår.

Arbetstagaren ska på arbetsgivarens begäran lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga.

Semester som flyttats fram i de fall som avses i 1 mom. ska ges senast i samband med den semester som följer på den semester som flyttats fram. Semester som flyttats fram på grund av ett alterneringssystem som baserar sig på ett kollektivavtal ska dock ges före den 30 september, om det är möjligt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 51/2014
AjUB 3/2014
RSv 86/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.