654/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom. 9 punkten, sådan den lyder i lag 1181/2013, och

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 457/2009 och 1181/2013, en ny 10 punkt som följer:

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen registreras enligt följande:


9) för skötseln av uppgifter enligt lotterilagen (1047/2001) behövlig information om anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, redovisningar och om dem som gjort anmälan samt om tillståndssökande och tillståndshavare, om dem som i praktiken anordnar lotterier och dessas ansvariga personer, om kontrollåtgärder samt om åtgärder som hänför sig till förbud och vitesförfarande (uppgifter om lotteritillstånd),

10) för skötseln av polisens uppgifter enligt lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (653/2014) behövlig information om i den lagen avsedda tillståndsansökningar, tillstånd, åtgärder av polisen, beslut och inspektioner (uppgifter om tillstånd för sprängämnesprekursorer).


Denna lag träder i kraft den 2 september 2014.

RP 21/2014
FvUB 15/2014
RSv 74/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.