638/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1368/2010, samt

fogas till lagen en ny 43 §, i stället för den 43 § som upphävts genom lag 303/2010, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) kreditinstitut, filialer till utländska kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014 ) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 5 kap. 1 § 1 mom. 3—11 punkten i den lagen,


43 §
Påföljdsavgift

I 20 kap. i kreditinstitutslagen och i 15 kap. i lagen om investeringstjänster finns bestämmelser om förutsättningarna för att påföra kreditinstitut och värdepappersföretag administrativa påföljder enligt 4 kap. i lagen om Finansinspektionen (878/2008).


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.