633/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen (129/1979) 14 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 3 mom. i lag 172/2014 och 4 mom. i lag 141/2007, som följer:

14 §

Registermyndigheten ska innan den godkänner ett i lagen om placeringsfonder (48/1999) avsett fondbolags och ett i 9 § i den lagen avsett förvaringsinstituts eller en i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedd AIF-förvaltares eller ett i den lagen avsett förvaringsinstituts eller särskilt förvaringsinstituts bolagsordning och ändring av denna ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen eller ändringen. Registermyndigheten ska innan den godkänner ett i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) avsett, för en fastighetsfond bildat aktiebolags bolagsordning, ett kommanditbolags bolagsavtal eller en ändring av dessa ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen, bolagsavtalet eller ändringen. Om en ändring av bolagsavtalet för ett kommanditbolag som bedriver fastighetsfondsverksamhet gäller endast utbyte av en tyst bolagsman eller ändring av ett namn eller en insats och om kommanditbolaget endast har sådana tysta bolagsmän på vilkas andelar enligt bolagsavtalet ska tillämpas värdepappersmarknadslagen (746/2012), ska registermyndigheten inte ge Finansinspektionen tillfälle att ge ett utlåtande.

Registermyndigheten ska innan den godkänner en sådan ändring i bolagsordningen eller stadgarna som avses i 5 kap. 1 och 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014) ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om ändringen.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.