623/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 16 kap. 5 och 6 §,

ändras 1 kap. 4 § 1 mom., 8 § 3 och 4 punkten, 12 § och 16 § 2 mom., 6 kap. 2—4 §, 7 kap. 2 § 1 och 2 mom., rubriken för 8 § och 8 § 2 mom. samt 16 och 23 §, 8 kap. 1 och 2 §, 11 kap. 8 § 1 mom., 15 § 2 mom. och 24 § 2 mom., 12 kap. 3 § 1 mom., 15 kap. 2 §, 16 kap. 1 § 1—3 mom. samt 3 och 4 §,

av dem 7 kap. 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 166/2014 samt 11 kap. 15 § 2 mom. och 24 § 2 mom. sådana de lyder i lag 166/2014, samt

fogas till 1 kap. en ny 12 a §, till 7 kap. en ny 8 a § och till lagen ett nytt 16 a kap., som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Tillämpning av lagen på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster enligt kreditinstitutslagen (610/2014) ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6 §, 7 § 1—3, 5 och 6 mom., 8—11 och 17—19 §, 9—11 kap., 13 kap. 6 § 3 och 4 mom. och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag.


8 §
Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten

I denna lag avses med


3) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG,

4) EU:s tillsynsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,


12 §
Kreditinstitut och finansiella institut

Med kreditinstitut avses i denna lag kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen.

Med finansiella institut avses i denna lag finansiella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinstitutslagen.

12 a §
Ledning och verkställande ledning

Med ledning avses i denna lag ett värdepappersföretags styrelse och, om värdepappersföretaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet.

Med verkställande ledning avses i denna lag värdepappersföretagets verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet.

16 §
Finansiell företagsgrupp

I artiklarna 11—24 i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över värdepappersföretag som är moderföretag i en finansiell företagsgrupp och över därmed jämförbara värdepappersföretag som är dotterföretag till holdingföretag.

6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

2 §
Ekonomisk stabilitet och tillsyn

På ett värdepappersföretags ekonomiska verksamhetsförutsättningar och tillsynen över dess ekonomiska ställning tillämpas 9—11 kap. i kreditinstitutslagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 10 kap. 2 § i den lagen ska värdepappersföretaget alltid ha en kapitalbas som uppgår till minst det belopp som föreskrivs i 1 § i detta kapitel, om inte nedan föreskrivs något annat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på värdepappersföretag som avses i 1 § 4 och 5 mom. Vad som föreskrivs i 10 kap. 3—8 § i kreditinstitutslagen ska inte tillämpas på värdepappersföretag som har färre än 250 anställda och vars balansomslutning uppgår till högst 43 miljoner euro.

På värdepappersföretag ska tillämpas vad som i 1 kap. 4 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut. Vad som i den paragrafen föreskrivs om kreditinstitut ska dock inte tillämpas på värdepappersföretag vars moderföretag är ett kreditinstitut som auktoriserats i en EES-stat eller på ett holdingföretag som är etablerat i en sådan stat och som samtidigt är moderföretag till ett kreditinstitut som auktoriserats i en EES-stat, under förutsättning att kreditinstitutet är föremål för gruppbaserad tillsyn.

Vad som i del fyra i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om stora exponeringar mot kunder ska inte tillämpas på värdepappersföretag som endast bedriver verksamhet enligt 1 kap. 11 §, 1, 2, 4, 5, 7 eller 9 punkten i denna lag.

3 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om

1) uppgifter som ska ingå i ett beslut som avses i 10 kap. 4 § 7 mom. i kreditinstitutslagen och om offentliggörandet av beslutet,

2) grunderna för det kontracykliska buffertkrav som avses i 10 kap. 5 § i kreditinstitutslagen,

3) om sådana exponeringar mot kunder som enligt artikel 493.3 i EU:s tillsynsförordning inte behöver beaktas.

4 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om värdepappersföretags ekonomiska verksamhetsförutsättningar enligt 2 § som förutsätts i kreditinstitutsdirektivet och i EU:s tillsynsförordning.

7 kap.

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

2 §
Värdepappersföretags bindningar

En betydande bindning mellan ett värdepappersföretag och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget. En effektiv tillsyn får heller inte hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som utfärdats eller meddelats i ett tredjeland och som tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

Med betydande bindning avses i denna lag nära bindningar enligt artikel 4.1.38 i EU:s tillsynsförordning.


8 §
Värdepappersföretags administration och styrning

På värdepappersföretag tillämpas bestämmelserna i 7 och 8 kap. i kreditinstitutslagen. Bestämmelserna i 8 kap. i den lagen tillämpas dock inte på värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 c i EU:s tillsynsförordning.

8 a §
Rapportering om överträdelser

Ett värdepappersföretag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. Personuppgifterna för den som rapporterar och den som är föremål för rapporten ska sekretessbeläggas, om inte något annat föreskrivs i lag.

Värdepappersföretaget ska bevara behövlig information om rapporter enligt 1 mom. Informationen ska avföras inom fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den person som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den senaste omprövningen ska behovet av fortsatt bevarande omprövas. En anteckning ska göras om omprövningen.

En registrerad person som en rapport avser har inte rätt till insyn i information som avses i 1 och 2 mom. Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om denne som avses i 1 och 2 mom. är lagenliga.

Värdepappersföretaget ska vidta lämpliga och tillräckliga åtgärder för att skydda rapportörer.

16 §
Värdepappersföretags och holdingföretags ledning

Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och de som hör till den verkställande ledningen ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Tillförlitlig och med gott anseende anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart för uppdrag som avses i 1 mom., eller som

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.

Tidsfristen som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretags ledning, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omständigheter.

Värdepappersföretagets styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska ha sådana kunskaper om och erfarenheter av värdepappersföretagets affärsverksamhet och de viktigaste risker som är förenade med den samt sådana kunskaper om och erfarenheter av ledning som behövs med hänsyn till uppdraget samt med beaktande av företagsverksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Värdepappersföretag ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar inom den i 1 mom. avsedda ledningen.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepappersföretag tillämpas också på holdingföretag.

23 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som direktivet om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument förutsätter om

1) innehållet i en anmälan om betydande förändringar i ett avtalsförhållande som gäller utläggning på entreprenad enligt 4 §,

2) de förutsättningar för utläggning på entreprenad som anges i 5 §,

3) den organisering av verksamheten som anges 8 § 1 mom.,

4) förfaranden vid hantering av intressekonflikter enligt 10 §,

5) privata transaktioner enligt 11 §.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om rapporter som avses i 8 a § 1 mom. och om behandlingen av dem i värdepappersföretaget, om rapportering till Finansinspektionen enligt 11 § 2 mom., om innehållet i insideranmälningar som avses i 18 § och om hur anmälningarna ska göras, om innehållet i insiderregister som avses i 19 § och hur uppgifterna ska registreras samt om rapporter som avses i 19 § 4 mom. och om rapporteringen till Finansinspektionen.

8 kap.

Bokslut och revision

1 §
Bokslut och verksamhetsberättelse

På ett värdepappersföretags bokslut och verksamhetsberättelse samt på anvisningar, yttranden och dispens som gäller dem tillämpas 12 kap. 1—11 § i kreditinstitutslagen.

2 §
Revision samt särskild granskning och granskare

På värdepappersföretag ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13—15 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare.

11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

8 §
Ersättning ur andra fonder

Medel som avses i 14 kap. 8 § i kreditinstitutslagen och är insatta på en investerares konto eller är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har registrerats på kontot ska ersättas ur insättningsgarantifonden med iakttagande av bestämmelserna i kreditinstitutslagen.


15 §
Ersättningsfondens investeringar och likviditet

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till ersättningsfonden eller i företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa eller i aktier eller andelar i fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i aktier eller andelar i förvaltare av alternativa investeringsfonder och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till ersättningsfonden eller av företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en säkerhetsfond som avses i 13 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller av ett fondbolag eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder.


24 §
Begäran om omprövning och överklagande

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

12 kap.

Sekretess och kundkontroll

3 §
Kundkontroll

Värdepappersföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut som hör till dess finansiella företagsgrupp ska identifiera kundernas verkliga förmånstagare och dem som handlar för kundernas räkning samt dessutom vid behov kontrollera deras identitet. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan system som avses i 2 mom. nyttiggöras.


15 kap.

Administrativa påföljder

2 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelsen i 2 kap. 4 § i denna lag som gäller användning av ordet "bankir" eller "bankirfirma" i sin firma eller annars i sin verksamhet,

2) bestämmelserna i 7 kap. 3 § i denna lag som gäller finansiering av förvärv av finansiella instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas och mottagande av sådana instrument som pant samt Finansinspektionens beslut enligt 30 § i lagen om Finansinspektionen som gäller begränsning av utdelning,

3) bestämmelserna i 7 kap. 10 § i denna lag som gäller hantering av intressekonflikter och i 7 kap. 11 § som gäller privata transaktioner,

4) bestämmelserna i 9 kap. 1 § i denna lag som gäller förvaring av kundmedel, i 2 § om förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare, i 3 § om placering av kunders penningmedel och i 4 § som gäller pantsättning eller avyttring av kunders finansiella instrument,

5) bestämmelserna i 10 kap. 2 § 4 mom. i denna lag som gäller förbud mot marknadsföring av investeringstjänster och sidotjänster med osann eller vilseledande information, i 6 § 2 mom. om upprättande av verksamhetsprinciper vid utförande av order, i 9 § om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster och i 10 § om inspelning av telefonsamtal,

6) bestämmelserna i 12 kap. i kreditinstitutslagen som gäller upprättande och offentliggörande av bokslut, verksamhetsberättelser och koncernbokslut.

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 mom., dessutom

1) bestämmelserna i 2 kap. 1 och 2 § i denna lag som gäller tillståndsplikt för investeringstjänster samt Finansinspektionens beslut om återkallande eller begränsning av verksamhetstillstånd enligt 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen,

2) bestämmelserna i 7 kap. 12 och 14 § i denna lag som gäller skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier samt beslut om förbud mot förvärv av ägarandelar enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen och beslut om begränsning av aktiebaserade rättigheter enligt 32 c § i den lagen,

3) bestämmelserna i 7 kap. 8 § 1 mom. i denna lag och i 7 kap. 1—5 § samt 6 § 1 mom. i kreditinstitutslagen som gäller administrations- och styrningssystem, i 8 kap. 3—14 § i den lagen som gäller ersättningar och i 9 kap. 2—21 § i den lagen som gäller riskhantering,

4) bestämmelserna i 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen och i aktiebolagslagen som gäller begränsning av utdelning,

5) den bestämmelse i 12 kap. 3 § i denna lag som gäller kundkontroll,

6) bestämmelserna i 6—9 och 17—21 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism som gäller kundkontroll, i 10 § som gäller bevarande av uppgifter om kundkontroll samt i 23 och 24 § som gäller rapporteringsskyldighet.

Påföljdsavgift kan inte påföras värdepappersföretag som avses i 6 kap. 1 § 4 och 5 mom. med stöd av de bestämmelser i kreditinstitutslagen som nämns i 2 mom. 3 punkten i denna lag, med undantag för 7 kap. 4 § i den lagen.

Påföljdsavgift kan inte med stöd av 2 mom. 4 och 6 punkten påföras andra än värdepappersföretag och företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett värdepappersföretag samt personer som hör till ledningen för den juridiska personen i fråga och mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 och 2 mom., följande bestämmelser i EU:s tillsynsförordning:

1) bestämmelsen i artikel 99.1 om rapportering av kapitalbaskrav,

2) bestämmelsen i artikel 101 om rapportering av uppgifter om nationella fastighetsmarknader,

3) bestämmelsen i artikel 394.1 om rapportering av stora exponeringar mot kunder,

4) bestämmelsen i artikel 395.1. och 395.3—8 om begränsning av stora exponeringar mot kunder,

5) bestämmelsen i artikel 405 om överföring av kreditrisken i en värdepapperiseringsposition,

6) bestämmelsen i artikel 412 om likviditetstäckningskrav,

7) bestämmelsen i artikel 415.1 och 415.2 om rapportering av likviditetsuppgifter,

8) bestämmelsen i artikel 430.1 om rapportering om bruttosoliditetsgraden, och

9) bestämmelsen i artiklarna 431.1—3 och 451.1 om krav på offentliggörande.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1, 2 och 5 mom. i denna paragraf, de närmare bestämmelser och föreskrifter som avses i momenten i fråga samt de av kommissionen med stöd av kreditinstitutsdirektivet och EU:s tillsynsförordning antagna förordningar och beslut som avses i de nämnda momenten.

Påföljdsavgift kan, utöver eller i stället för en påföljdsavgift som påförs en juridisk person, påföras en sådan person i den juridiska personens ledning som har åsidosatt sina förpliktelser genom en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf. En förutsättning för att personen i fråga ska påföras påföljdsavgift är att denne på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen.

16 kap.

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §
Skadeståndsskyldighet

Ett värdepappersföretag och ersättningsfonden är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat företagets kunder eller andra personer genom ett förfarande som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, mot förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument, mot EU:s tillsynsförordning, mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s tillsynsförordning eller kreditinstitutsdirektivet eller mot ersättningsfondens stadgar.

Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, av EU:s tillsynsförordning eller av förordningar eller beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s tillsynsförordning eller kreditinstitutsdirektivet. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom.

Ett värdepappersföretags aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, av EU:s tillsynsförordning eller av förordningar eller beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s tillsynsförordning eller kreditinstitutsdirektivet, uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom.


3 §
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 7 kap. 8 a § 1 mom. eller 12 kap. 1, 2 och 4 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag.

4 §
Brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel

Den som uppsåtligen

1) delar ut ett värdepappersföretags medel i strid med 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen, i strid med aktiebolagslagen eller beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av lag, eller

2) bryter mot bestämmelserna i 7 kap. 3 § om beviljande av lån eller ställande av säkerhet eller som pant tar emot egna eller moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, debenturer eller därmed jämförbara åtaganden,

ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

16 a kap.

Tillsynsbefogenheter

1 §
Förbuds- och rättelsebeslut

Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med denna lag att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarandet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden.

2 §
Vite

Finansinspektionen kan förena förbud eller beslut som avses i 1 § med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.