622/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 22 §, sådan den lyder i lag 1362/2010, samt

ändras 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom. 1 punkten, 4 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 § a och h punkten, 21 §, 28 § 2 mom. och 31 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. samt 35 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 § a punkten och 28 § 2 mom. i lag 132/2007, 3 § 3 mom. 1 punkten och 35 § 1 mom. i lag 763/2012, 18 § h punkten i lag 174/2014, 21 § i lag 1362/2010, 31 § 1 mom. 2 punkten i lag 886/2008 samt 31 § 2 mom. i lag 984/2013, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) samt sådana utländska kreditinstitut som avses i 2 mom. den paragrafen,


3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av

1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt av dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen, att minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §,


4 §
Tröskelvärden som skall tillämpas på konglomerat

Om två eller flera av företagen i samma bransch i konglomeratet eller, vid tillämpning av 1 mom., två eller flera företag i finans- och försäkringsbranschen bildar en koncern som inte i väsentlig utsträckning omfattar företag i andra branscher och som upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid tillämpning av bestämmelserna i 1—3 mom. i stället för balansräkningen koncernens balansräkning för dessa företags del. Till balansomslutningen och koncernens balansomslutning läggs vid tillämpningen av denna paragraf det exponeringsvärde för åtaganden utanför balansräkningen som beräknats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning. Av balansomslutningen för ägarintresseföretag, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna beaktas vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som företag som hör till konglomeratet sammanlagt äger i ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt eller delvis grundar sig på rätten att utse eller avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av balansomslutningen, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som de styrelsemedlemmar som berörs av denna rätt utgör av det totala antalet styrelsemedlemmar, om det belopp som beräknats på detta sätt är större än det belopp som beräknats på basis av ägarandelen.


17 §
Tillämpningsområdet för tillsynen över den ekonomiska ställningen

Med avvikelse från 3 § räknas vid tillämpningen av 18—23 § endast företagen i finans- och försäkringsbranschen samt ett konglomerats holdingföretag till ett konglomerat. Av de företag som avses ovan i detta moment räknas vid tillämpningen av 21—23 § endast konglomeratets moderföretag och dess dotterföretag samt deras i bokföringslagen avsedda samföretag till ett konglomerat.


18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel

a) den kapitalbas som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen och det kapitalkrav som avses i den paragrafen, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d punkten i denna paragraf avsett utländskt kreditinstitut, ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags holdingföretag, ett konglomerats holdingföretag där finansbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten i denna lag är större än försäkringsbranschens andel, eller ett annat företag i finansbranschen som är dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, deras holdingföretag eller ett konglomerats holdingföretag,


h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. i försäkringsbolagslagen och det kapitalkrav som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingföretag eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i denna lag eller om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut, en AIF-förvaltare, ett förvaringsinstitut eller ett särskilt förvaringsinstitut som betraktas som företag i försäkringsbranschen enligt 2 § 3 mom. eller om ett sådant konglomerats holdingföretag där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel,


21 §
Exponeringar mot kunder

På ett konglomerats exponeringar ska tillämpas vad som i EU:s tillsynsförordning och i 10 kap. 11 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om konsoliderade exponeringar mot kunder, rapportering och finansministeriets bemyndigande att utfärda förordning. På konglomerat som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten i denna lag ska dessutom tillämpas 19 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

28 §
Koncernbokslut

Boksluten i koncernföretag på vilka tillämpas 12 kap. i kreditinstitutslagen eller 8 kap. i försäkringsbolagslagen får sammanställas med koncernbokslutet utan att de bokslutsprinciper som dessa bestämmelser förutsätter ändras.


31 §
Finansinspektionens uppgifter

Finansinspektionen har till uppgift att


2) tillsammans med de andra centrala tillsynsmyndigheterna minst en gång per år göra en bedömning av hur klar konglomeratets struktur är med tanke på tillsynen, av organisationens funktion, den interna kontrollens tillräcklighet, de verkningar som konglomeratets interna affärstransaktioner har på konglomeratets reglerade företag, konglomeratets riskkoncentrationer samt kapitalbasens och risktäckningskapacitetens tillräcklighet; Finansinspektionen ska samordna den bedömning som avses i denna paragraf med den bedömning som avses i 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen,


Vad som i denna lag föreskrivs om Finansinspektionens behörighet vid tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat i vilka företag inom finansbranschen enligt 4 § har en större andel än företag inom försäkringsbranschen, ska tillämpas på Europeiska centralbanken så som föreskrivs i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut.

35 §
Tillhörighet till finans- och försäkringskonglomerat i tredjeland

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 5 kap. 14 § i kreditinstitutslagen eller 7 kap. 13 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till ett finans- och försäkringskonglomerat vars yttersta moderföretag har sitt säte i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det reglerade företagets yttersta moderföretag som har sitt säte i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet uppfyller förutsättningarna i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.