615/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 5 § samt

ändras 1 § 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 9 § 2 och 4 mom., 11 § 2 mom., 12 § 3 mom., 13 och 32 § samt 50 § 2 mom. som följer:

1 §

På kreditinstitut tillämpas lagen om andelslag (421/2013), om det inte föreskrivs något annat nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen (610/2014).

4 §

Bestämmelser om begränsning av kreditinstituts utdelningsbara överskott finns i 12  kap. 1 § och 16 kap. 2 och 6 § i lagen om andelslag. Dessutom tillämpas på överskottet vad som i 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om begränsningar till följd av kapitalkrav. De poster som avses ovan ska inte heller hänföras till det utdelningsbara belopp i moderandelslaget som beräknas utifrån koncernbalansräkningen.


Det belopp som betalats för andelar eller aktier till ett kreditinstitut får inte återbetalas om detta skulle leda till att kapitalbasen sjunker under det minimibelopp som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. Finansinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från återbetalningsförbudet.


9 §

Av ett meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att i det fall att det sammanlagda beloppet av en insättares inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 14 kap. 8 § i kreditinstitutslagen, ska på insättningsgarantin tillämpas 14 kap. 15 § i den lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt 14 kap. 8 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 14 kap. 8 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i 1 mom. i den paragrafen.


Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets säte till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vid en fusion där det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande till insättaren ska kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 14 kap. 11 § i kreditinstitutslagen.


11 §

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen har ett sammanlagt andelskapital som understiger det belopp som föreskrivs i 10 kap. 2 § i kreditinstitutslagen, ska det kreditinstitut som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av det andelskapital som innehas av de i fusionen deltagande kreditinstituten.

12 §

Vad som i 21 kap. 17 § 6 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om det ursprungliga andelslagets skulder tillämpas inte på skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 14 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller ur den i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda ersättningsfonden.

13 §

Vad som i 18 kap. 2—5 § och 21 kap. 6, 7 och 16 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska tillämpas på den för vilken ett kreditinstitut har ställt borgen eller ingått något annat därmed jämförbart åtagande eller som på grund av ett med kreditinstitutet ingånget derivatavtal kan få en penningfordran, om åtagandet övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut enligt vad som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

32 §

Om en andelsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 38 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare ska inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till denna med stöd av 14 kap. 8 § 6 mom. i kreditinstitutslagen.

50 §

Finansinspektionen har, trots vad som föreskrivs i 25 kap. 6 och 7 § i lagen om andelslag, rätt att väcka skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning mot en person eller ett företag som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, om den anser att insättarnas eller placeringsandelsägarnas intresse kräver det.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.