614/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sparbankslagen (1502/2001) 7 kap. och 129 §,

ändras 1 § 2 mom., 40 h § 1 och 2 mom., 40 i, 41, 41 a och 62 §, 69 § 2 mom., 78 § 3 mom., 82 §, 87 i § 6 mom., 87 j § 2 mom., 106 §, 107 § 1 mom., 108 §, 120 § 1 mom., 122 § 2 mom., det inledande stycket i 124 § samt 125 och 127 §,

av dem 1 § 2 mom., 106 §, 107 § 1 mom. och det inledande stycket i 124 § sådana de lyder i lag 123/2007, 40 h § 1 och 2 mom. samt 40 i § sådana de lyder i lag 1066/2006, 41 § sådan den lyder i lagarna 123/2007 och 1423/2007, 41 a och 62 §, 69 § 2 mom., 78 § 3 mom., 82 §, 87 j § 2 mom., 120 § 1 mom., 122 § 2 mom. och 125 § sådana de lyder i lag 1423/2007, 87 i § 6 mom. sådant det lyder i lag 762/2012 samt 108 § sådan den lyder i lag 590/2003, som följer:

1 §

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda inlåningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet.

40 h §

I sparbankens stadgar kan det bestämmas att sparbanken har rätt att förvärva eller lösa in egna grundfondsandelar.

I stadgarna ska då anges

1) huruvida det är fråga om förvärv eller inlösen,

2) huruvida sparbanken har rätt att förvärva eller lösa in andelar,

3) vilka andelar bestämmelsen gäller och, vid behov, i vilken ordning andelarna ska förvärvas eller lösas in,

4) vilket förfarande som ska iakttas,

5) vilket vederlag som ska betalas för andelarna eller på vilka grunder vederlaget ska räknas ut,

6) vilka medel som kan användas för betalning av vederlaget.


40 i §

Beslut om förvärv eller inlösen av egna grundfondsandelar får inte leda till att det sammanlagda antalet egna grundfondsandelar som innehas av banken eller som utgör pant i enlighet med 5 kap. 6 § i kreditinstitutslagen, och de grundfondsandelar i moderbanken som innehas av sparbankens dottersammanslutning kommer att överstiga en tiondel av samtliga andelar.

41 §

Som sparbankens vinst får, om inte något annat följer av 40 § 2 mom. eller 41 a § i denna lag eller av 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen, på grundfondsandelar och kapitallån delas ut högst ett av styrelsen föreslaget belopp som inte överstiger det sammanlagda beloppet av den vinst som framgår av den för den senaste räkenskapsperioden fastställda balansräkningen och sparbankens övriga fria egna kapital, med avdrag för förlust som balansräkningen utvisar, andra poster som enligt 2 mom. inte får delas ut, det belopp varmed de i sparbankens bokslut enligt 5 kap. 15 § i bokföringslagen (1336/1997) gjorda avsättningarna och reserverna samt skillnaden mellan de gjorda och planenliga avskrivningarna i bokslutet har tagits upp i det fria egna kapitalet, samt med det belopp som enligt lag eller stadgarna ska avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat. På grundfondsandelarna kan som vinstandel delas ut endast vinst och annat fritt eget kapital som har uppkommit efter inrättandet av grundfonden. På kapitallån som avses i detta moment ska tillämpas vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden eller för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller kapitallån eller inte läggs till sparbankens fria egna kapital kan medel genom principalernas beslut, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål. Vinstmedel får dock inte utan Finansinspektionens samtycke användas för sådana sparfrämjande eller allmännyttiga ändamål som avses i detta moment förrän understödslån som sparbanken erhållit ur den säkerhetsfond som avses i 13 kap. 1 § i kreditinstitutslagen har återbetalats jämte ränta.

41 a §

Medel i sparbanken får inte betalas ut om det då beslut fattades var känt eller borde ha varit känt att sparbanken var insolvent eller att utbetalningen skulle leda till insolvens eller om utdelningen leder till att kapitalbasen sjunker under minimibeloppet enligt i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

62 §

För en sparbank som bildas genom kombinationsfusion ska koncession sökas enligt 4 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. En kombinationsfusion får inte registreras, om inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de i fusionen deltagande sparbankernas grundkapital och reservfonder sammanlagt uppgår till ett mindre belopp än vad som föreskrivs i 10 kap. 2 § i kreditinstitutslagen, ska den sparbank som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av de i fusionen deltagande sparbankernas grundkapital och reservfonder.

69 §

Av det meddelande som avses i 1 mom. ska dessutom framgå att bestämmelserna i 14 kap. 15 § i kreditinstitutslagen tillämpas på insättningsgarantin, om en insättares sammanlagda inlåning i de sparbanker som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 14 kap. 8 § i den lagen. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt 14 kap. 8 § i kreditinstitutslagen helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas om de överlåtande sparbankerna på det sätt som avses i 14 kap. 8 § 6 mom. i kreditinstitutslagen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns på insättningsgarantin som avses i 1 mom. i den paragrafen.


78 §

Slutredovisningen ska anmälas för registrering i enlighet med 12 kap. 11 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

82 §

För en sparbank som bildas vid delning ska ansökas om koncession enligt 2 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. En delning som avses i denna paragraf får inte registreras om inte koncessionen registreras samtidigt.

87 i §

De i delningen deltagande sparbankerna är solidariskt ansvariga för de av den ursprungliga sparbankens skulder som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerats. Om den ursprungliga sparbanken har skulder som en annan sparbank svarar för enligt delningsplanen, uppgår sparbankens sammanlagda ansvar dock högst till värdet av de nettotillgångar som återstår för den eller övergår till den. En borgenär kan med åberopande av det solidariska ansvaret kräva betalning för en skuld som nämns i delningsplanen först när det har konstaterats att borgenären inte får betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad som föreskrivs ovan i detta moment om skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den insättningsgarantifond som avses i 14 kap. i kreditinstitutslagen eller ur den ersättningsfond som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster.

87 j §

Slutredovisningen ska anmälas för registrering i enlighet med 12 kap. 11 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

106 §

Revisorernas uppdrag upphör inte då sparbanken träder i likvidation. Vad som i 12 kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision ska också iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen ska dessutom innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt har förlängts.

107 §

När sparbanken har försatts i likvidation ska styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid före likvidationens början för vilken något bokslut ännu inte har lagts fram på principalmötet. Detta bokslut ska så snart som möjligt läggas fram på principalmötet. På bokslutet och revisionen tillämpas 12 kap. i kreditinstitutslagen.


108 §

När principalmötet eller Finansinspektionen har beslutat att sparbanken ska träda i likvidation, ska likvidatorerna utan dröjsmål göra registreringsanmälan om likvidationsbeslutet och om valet av likvidatorer. Anmälan ska dessutom göras till insättningsgarantifonden och, om likvidationsbeslutet har fattats av principalerna, till Finansinspektionen. Anmälan ska göras också till säkerhetsfonden och till ersättningsfonden för investerarskydd, om sparbanken är medlem i fonden.

120 §

Om en sparbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 121 § 2 mom. Bestämmelserna om insättare i detta moment tillämpas inte på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till den med stöd av 14 kap. 8 § 7 mom. i kreditinstitutslagen.


122 §

Principalmötet beslutar med stöd av 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen om väckande av skadeståndstalan för sparbankens räkning. Styrelsen har dessutom rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan som baserar sig på en straffbar gärning


124 §

För en sparbanks räkning får talan som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen och som inte grundar sig på en straffbar gärning inte väckas mot


125 §

Finansinspektionen har, om den anser att insättarnas eller grundfondsandelsägarnas intresse kräver det, rätt att för en sparbanks räkning väcka skadeståndstalan mot en person eller sammanslutning som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

127 §

Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 64 eller 84 § om revisorsyttrande ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för sparbanksbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

Det 7 kap. som upphävs genom denna lag ska dock tillämpas till och med den 30 juni 2015.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.