588/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 juli 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om Finlands Akademi (979/2009) den svenska språkdräkten i förordningens rubrik samt 2 och 6 § som följer:

Statsrådets förordning

om Finlands Akademi

2 §
Verksamheten i Finlands Akademis organ

Styrelsen, de vetenskapliga forskningsråden, sektionerna, kommittén för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forskning sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Ett sammanträde är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller den mening som sammanträdets ordförande omfattar som beslut.

I styrelsen och i de övriga organ som nämns i 1 mom. avgörs ärendena på föredragning.

Till ordföranden och medlemmarna i styrelsen, de vetenskapliga forskningsråden och rådet för strategisk forskning betalas ett månatligt arvode som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet. Till ordföranden och medlemmarna i en sektion som tillsatts av styrelsen och i kommittén för forskningsinfrastruktur kan för medlemskap betalas ett arvode, som fastställs av Akademin.

6 §
Tjänstledighet

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock av statsrådet.

Tjänstledighet för övriga tjänstemän och motsvarande befrielse från uppgifterna för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

  Helsingfors den 10 juli 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.