566/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om mätning av virke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 6, 7, 9 och 12 §, 14 § 3 mom., 29 § 1 mom., 32 § 3 mom., 34 §, 38 § 3 mom., 50 § 4 mom. och 57 § som följer:

6 §
Naturresursinstitutet och de officiella mätarna

Naturresursinstitutet sköter forsknings- och utvecklingsuppgifterna enligt denna lag. Institutet ger på begäran av jord- och skogsbruksministeriet utlåtanden i frågor som gäller virkesmätning.

Vid Naturresursinstitutet finns officiella mätare vars uppgift är att utöva tillsyn över att bestämmelserna i denna lag följs, förrätta inspektionsmätningar och genom en officiell mätning lösa tvister som gäller mätning av virke. Till de officiella mätarnas uppgifter hör också att ge råd i frågor som rör virkesmätning.

7 §
Virkesmätningsdelegationen

Inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde finns en virkesmätningsdelegation som består av representanter för de viktigaste intressentgrupperna inom virkesmätningsbranschen. Delegationen har till uppgift att ge utlåtanden, föreslå åtgärder för utvecklande av virkesmätningen samt främja och upprätthålla god praxis inom virkesmätningen. Delegationen kan för Naturresursinstitutet lägga fram förslag om justering av omräkningstal enligt 14 § 3 mom.

Närmare bestämmelser om virkesmätningsdelegationens sammansättning och vad som ingår i dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Mätningsnämndens sammansättning

Till mätningsnämnden hör två permanenta medlemmar, av vilka den ena är ordförande, och högst sex alternerande expertmedlemmar. De permanenta medlemmarna har vardera en personlig ersättare. Vad som i denna lag föreskrivs om mätningsnämndens permanenta medlemmar gäller också de personliga ersättarna.

Officiella mätare och medlemmarna i virkesmätningsdelegationen får inte vara medlemmar i mätningsnämnden. Den som är anställd hos Naturresursinstitutet får inte vara permanent medlem i mätningsnämnden.

12 §
Befrielse från medlemskap i mätningsnämnden

För medlemmarna i mätningsnämnden gäller i fråga om deras rätt att kvarstå i sitt uppdrag vad som bestäms om innehavare av domartjänst.

Jord- och skogsbruksministeriet befriar, trots 1 mom., en medlem i mätningsnämnden från dennes uppdrag, om medlemmen anhåller om befrielse eller utses till medlem i virkesmätningsdelegationen eller till officiell mätare eller i fråga om permanenta medlemmar i nämnden om de anställs av Naturresursinstitutet.

14 §
Kategorier av mätmetoder

Föreskrifter om allmänna omräkningstal meddelas av Naturresursinstitutet. Innan en sådan föreskrift meddelas ska institutet begära ett utlåtande om föreskriften av virkesmätningsdelegationen.

29 §
Inledande av en officiell mätning

En part i en mätning som ansöker om officiell mätning ska sända sin ansökan till Naturresursinstitutets registratorskontor per brev eller elektroniskt.


32 §
Delgivning och arkivering av den officiella mätarens mätprotokoll

Originalprotokollet arkiveras vid Naturresursinstitutet.

34 §
Anmälan om fabriksmätning

Innan fabriksmätning inleds ska fabriksmätaren lämna registratorskontoret vid Naturresursinstitutet en mätplatsspecifik anmälan på en blankett som är fastställd av Naturresursinstitutet. Av denna anmälan ska följande uppgifter framgå:

1) fabriksmätarens namn och kontaktuppgifter samt mätplatsen,

2) mätmetoden och mätinstrumenten som används på mätplatsen,

3) tidpunkten då mätningen inleds,

4) mätresultatets ändamål: överlåtelse-, arbets- eller entreprenadmätning.

Om det sker en ändring i någon av de uppgifter som avses i 1 mom., ska fabriksmätaren utan dröjsmål skicka en anmälan om detta till registratorskontoret vid Naturresursinstitutet.

38 §
Delgivning och arkivering av protokoll över inspektionsmätningar

Originalprotokollet arkiveras vid Naturresursinstitutet.

50 §
Mätningsnämndens protokoll och beslut

Originalprotokollet arkiveras vid Naturresursinstitutet.

57 §
Betalning av mätningsnämndens kostnader

Naturresursinstitutet betalar arvoden, dagtraktamenten och ersättningar för rese- och logikostnader för mätningsnämndens medlemmar.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer storleken av arvodet per förrättningsdag för mätningsnämndens ordförande och medlemmar samt grunderna för ersättning av kostnaderna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.