561/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om Naturresursinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

För främjande av en konkurrenskraftig näringsverksamhet utifrån en hållbar användning av förnybara naturresurser samt för främjande av välfärd och landsbygdens livskraft finns Naturresursinstitutet.

Institutet hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

2 §
Uppgifter

Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde:

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling,

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten,

3) överföra kunskap och teknologi,

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter,

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten,

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald,

7) främja internationellt samarbete,

8) sköta övriga uppgifter som åligger institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag,

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet är en sådan statistikmyndighet som avses i statistiklagen (280/2004).

3 §
Naturresursinstitutets organisation och ledning

Naturresursinstitutets organisation består av riksomfattande enheter med resultatansvar samt funktioner som täcker institutets hela verksamhetsområde. Vid institutet finns det för skötseln av statistikuppgifter en enhet med resultatansvar, som i organisatoriskt hänseende är fristående och oberoende av andra uppgifter.

Naturresursinstitutet leds av en generaldirektör. Generaldirektören ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet och fastställer institutets arbetsordning.

Statsrådet tillsätter en direktion för att stödja Naturresursinstitutets strategiska ledning. Dessutom kan institutet tillsätta sådana delegationer som behövs för skötseln av uppgifterna.

4 §
Utnämning av generaldirektören och generaldirektörens behörighetsvillkor

Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

5 §
Beslutanderätt

Generaldirektören avgör de ärenden som hör till Naturresursinstitutet om inte något annat föreskrivs. Beslutanderätt som tillkommer generaldirektören får i arbetsordningen lämnas över till en annan tjänsteman. Generaldirektören får i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars enligt arbetsordningen skulle avgöras av en underlydande tjänsteman.

6 §
Ingående av avtal och mottagande av donationer

Naturresursinstitutet får ingå avtal för att sköta sådana forsknings-, utrednings- och statistikuppgifter som hör till institutets verksamhetsområde samt för att genomföra forskningsprogram. Institutet får anlita sakkunniga inom ramen för sin budget.

Institutet kan göra utredningar och undersökningar med anknytning till institutets verksamhetsområde och tillhandahålla andra sakkunnigtjänster mot avgift.

Institutet får ta emot donationer till förmån för sin verksamhet.

7 §
Avgifter

På avgifterna för Naturresursinstitutets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

8 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om Naturresursinstitutets ledning och uppgifter och om avgörandet av ärenden vid institutet samt om tillsättande av direktionen och om direktionens uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas det också bestämmelser om personalen och titlarna.

I arbetsordningen bestäms det närmare om hur Naturresursinstitutets funktioner och uppgifter ska ordnas och om verksamhetsställen och beslutanderätt.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (1395/1997), lagen om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (1131/1987) och lagen om Skogsforskningsinstitutet (1114/1999).

Om det i annan lag eller i förordning finns en hänvisning till någon av de lagar som nämns i 2 mom. ska hänvisningen sedan denna lag trätt i kraft avse denna lag. På motsvarande sätt ska en hänvisning till forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet eller Skogsforskningsinstitutet sedan denna lag trätt i kraft avse Naturresursinstitutet.

10 §
Övergångsbestämmelser om skötseln av uppgifter

Naturresursinstitutet tar över forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi, vilt- och fiskeriforskningsinstitutets och Skogsforskningsinstitutets verksamhet. De ärenden som är anhängiga vid dessa forskningsinstitut när denna lag träder i kraft samt forskningsinstitutens gällande förbindelser och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övertas av Naturresursinstitutet.

Ärenden som pågar vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral när denna lag träder i kraft och som gäller statistikmyndighetsverksamhet enligt 2 § 2 mom., av centralen framställd annan statistisk och jordbruksprodukternas prisuppföljning samt gällande förbindelser och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, övertas av Naturresursinstitutet.

De avtal och förbindelser som avses i 1 och 2 mom. övergår dock på Naturresursinstitutet endast om inte något annat följer av deras innehåll.

11 §
Personalens ställning vid inrättandet av Naturresursinstitutet

Bestämmelser om ställningen för den personal som står i tjänsteförhållande finns i 5 a—5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994).

Den personal som är anställd i arbetsavtalsförhållande vid de forskningsinstitut som avses i 10 § 1 mom. samt den personal i arbetsavtalsförhållande som vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral sköter uppgifter som avses i 10 § 2 mom. övergår i anställning hos Naturresursinstitutet när denna lag träder i kraft. Personer i arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår i anställning hos Naturresursinstitutet för den tid som anställningsförhållandet för viss tid varar.

Anställningsförhållandet för den personal som överförs anses med avseende på anställningsförmånerna ha fortgått hos staten utan avbrott.

En person i arbetsavtalsförhållande får överföras utan eget samtycke om överföringen sker inom eller till personens pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

På anställningsvillkoren i övrigt tillämpas vad som om dem avtalas i kollektivavtal eller föreskrivs i lag.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.