558/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009) 1 § 1 mom. 2 punkten, 3 och 4 § samt 12 § 2 mom., av dem 4 § sådan den lyder i lag 601/2011, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på avhjälpande av följande miljöskador:


2) betydande förorening av grundvatten enligt 137 § 2 mom. i miljöskyddslagen (527/2014) och betydande förorening av vattendrag enligt 176 § i den lagen, och


3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) skada en mätbar negativ förändring av en naturresurs eller försämring av naturresursfunktioner vilken kan uppkomma direkt eller indirekt,

2) naturresurser

a) i 5 a § 1 mom. i naturvårdslagen avsedda naturtyper och livsmiljöer för arter samt arter och deras förekomst-, föröknings- och rastplatser,

b) vattendrag enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i vattenlagen och grundvatten enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i vattenlagen,

c) territorialvatten enligt lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956),

d) den ekonomiska zonen enligt lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004),

3) naturresursfunktioner en naturresurs värdefulla effekter på andra naturresurser eller människor,

4) ursprungligt tillstånd det tillstånd som naturresurserna och naturresursfunktionerna befann sig i före skadan.

4 §
Myndighet som beslutar om hjälpåtgärder

Bestämmelser om den myndighet som beslutar om hjälpåtgärder enligt detta kapitel, nedan myndigheten, finns i de lagar som nämns i 2 § 1 mom.

12 §
Jämkning av kostnaderna

Villkor för jämkning av kostnaderna är att

1) skadan beror på ett utsläpp eller en händelse som överensstämmer med villkoren i verksamhetstillståndet eller något annat myndighetsbeslut, och

2) de skyldigheter som lagstiftningen kräver i den verksamhet som orsakat skadan har blivit fullgjorda.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG (32004L0035); EUT L 143, 30.4.2004, s. 56

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.