548/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 53 och 57 § i naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 53 § 5 mom. 2 punkten och 57 § 2 mom.

sådana de lyder, 53 § 5 mom. 2 punkten i lag 594/2011 och 57 § 2 mom. i lag 1587/2009, som följer:

53 §
Statens ersättningsskyldighet

Om ett beslut i ett tillståndsärende som fattats med stöd av 66 § 1 mom. begränsar användningen av fastigheten så att detta för områdets ägare eller innehavaren av särskilda rättigheter har de följdverkningar som avses i 1 mom., och om det inte hade funnits andra hinder för att bevilja tillståndet, är staten skyldig att ersätta olägenheten om detta yrkas. Rätt till ersättning föreligger dock inte när olägenheten


2) orsakas av att ett tillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) vägras,


57 §
Tvångsmedel

Den som lider olägenhet har rätt att föra ett ärende som avses i 1 mom. till närings-, trafik- och miljöcentralen, i syfte att förhindra att naturen förstörs eller att naturvärden försämras på ett sätt som inte är av ringa betydelse, eller att påbörja åtgärder för att avhjälpa en naturskada. Samma rätt tillkommer en registrerad sammanslutning som avses i 61 § 3 mom. inom sitt verksamhetsområde samt kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG (32004L0035); EUT L 143, 30.4.2004, s. 56

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.