544/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 3 § 1 mom. och 11 § 2 mom. sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 591/2011 och 11 § 2 mom. i lag 656/2011, som följer:

3 §
Lagstiftning som skall tillämpas på miljöskydd och vattenbyggande

I den ekonomiska zonen gäller vad som föreskrivs i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och vattenlagen (587/2011) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.


11 §
Miljöbrott i den ekonomiska zonen

Till straff för brott mot miljöskyddslagen i den ekonomiska zonen döms enligt 224 och 225 § i miljöskyddslagen, till straff för brott mot avfallslagen i den ekonomiska zonen döms enligt 147 § i avfallslagen och till straff för naturskyddsförseelse i den ekonomiska zonen döms enligt 58 § 2 mom. i naturvårdslagen (1096/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.