533/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om utsläppshandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utsläppshandel (311/2011) 2 § 1 mom. 1 punkten, 16 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 67 § 1 och 2 mom.,

av dem 2 § 1 mom. 1 punkten samt 16 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 11/2014, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på koldioxidutsläpp från följande verksamheter och dessutom på sådana andra växthusgasutsläpp som anges särskilt i anslutning till de verksamheter som nämns i 25—28 punkten:

1) förbränning av bränsle i anläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt, dock inte förbränning av avfall i anläggningar eller sådana delar av anläggningar där man i enlighet med villkoren i ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) iakttar de krav som ställs på förbränningsanläggningar för avfall,


16 §
Återkallande av tillstånd

Verksamhetsutövaren ska underrätta utsläppshandelsmyndigheten om att verksamheten vid anläggningen har upphört, om att ett miljötillstånd som gäller anläggningens verksamhet har upphört att gälla med stöd av 88 § i miljöskyddslagen eller om att ett miljötillstånd har återkallats med stöd av 93 § i miljöskyddslagen. Anmälan ska göras utan dröjsmål före utgången av det år när verksamheten vid anläggningen har upphört eller miljötillståndet har upphört att gälla eller återkallats.

Utsläppshandelsmyndigheten ska återkalla tillstånd eller tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser, om

1) det miljötillstånd som gäller anläggningens verksamhet har upphört att gälla med stöd av 88 § i miljöskyddslagen eller återkallats med stöd av 93 § i miljöskyddslagen,


67 §
Insyns- och granskningsrätt

Oberoende av den sekretess som föreskrivs i lag har utsläppshandelsmyndigheten rätt att ur datasystemet för miljövårdsinformation och av verksamhetsutövarna och kontrollörerna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och för verkställandet av denna lag.

Oberoende av den sekretess som föreskrivs i lag har arbets- och näringsministeriet rätt att av utsläppshandelsmyndigheten, ur datasystemet för miljövårdsinformation och av verksamhetsutövarna få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av denna lag och för tillsynen över verkställigheten.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.